Dodatki do rent i emerytur

Finanse osobiste    
ocena

Niektórzy emeryci i renciści po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych świadczeń tzw. dodatków do rent i emerytur. Warto sprawdzić komu one przysługują i w jakiej wysokości. Oto możliwe do o trzymania dodatki.

Dodatki do rent i emerytur

photoxpress.com

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie- 186,71 zł. Zgodnie z art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS do dodatku pielęgnacyjnego ma prawo osoba która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo

- ukończyła 75 lat życia.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje również inwalidom wojennym którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji i wynosi on dla tych osób - 280,07 zł. Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym.

Dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny

Dodatek kombatancki przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i wynosi obecnie - 186,71 zł. Aby go otrzymać należy posiadać zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzające określone w wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji.

Dodatek za tajne nauczanie przyznawany jest tym osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie, lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek ten przysługuje na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i wynosi obecnie 186,71 zł. Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego przysługuje tylko jeden dodatek.

Dodatek kompensacyjny przysługuje kombatantom oraz innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  oraz wdowom (wdowcom) po kombatancie - na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającego uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie, jego wysokość wynosi obecnie 28,01 zł.

Inne dodatki

- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników wypłacane na podstawie zaświadczenia organu wojskowego potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. W zależności od liczby przepracowanych w ww. warunkach miesięcy dodatek ten wynosi od 9,36 zł do 186,71 zł

- świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR przyznawane decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi obecnie od 9,36 zł do 186,71 zł. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej przysługuje osobie, która nie ma ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie.

- świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych w wysokości 611,67 zł otrzymują osoby będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- dodatek energetyczny przysługuje kombatantom oraz innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego a także wdowom po kombatancie oraz  żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wynosi on obecnie 146,40 zł

- ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalni całkowicie likwidowanej oraz z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników zlikwidowanych lub przekształconych przedsiębiorstw górniczych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =