Finanse osobiste Fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusze pozaubezpieczeniowe

-

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na finansowanie świadczeń wypłacanych osobom bezrobotnym oraz pokrywanie kosztów ponoszonych w związku z aktywizacją zawodową bezrobotnych. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na zaspokajanie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Obowiązek opłacenia składki na FP nie dotyczy m.in:

– przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński;

– pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej;

– pobierających świadczenie szkoleniowe;

– pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

– duchownych;

– żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej oraz odbywających zastępcze formy służby wojskowej;

– członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe.

Pacodawcy nie opłacają składek na FGŚP  m.in.za osoby:

– które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn;

– przez trzy lata za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Obowiązek naliczania składek powstaje, gdy pracownik osiągnie odpowiednio wysoki przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca. Musi to być co kwota równa co najmniej miesięcznemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2012 roku jest to 1500 zł.

Do osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z FGŚP należą:

– Pracownicy i byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy;

– Członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do pobierania renty rodzinnej.

Przepisów nie stosuje się do małżonka pracodawcy, jego krewnych i powinowatych (dzieci własne, dzieci z drugiego małżonka i przysposobione, rodzeństwo, rodzice, macocha i ojczym, osoby przysposabiające, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie) oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Świadczenia podlegające zaspokojeniu z FGŚP

1. Wynagrodzenia za pracę.

2. Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

3. Wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.

4. Wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wynagrodzenia chorobowe, wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

6. Odprawy pieniężne przysługujące w razie rozwiązania stosunku
pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

7. Odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia.

8. Dodatek wyrównawczy.

9. Składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.

Czy Wasi pracodawcy opłacają regularnie fundusze pozaubezpieczeniowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Warunki rozwoju przedsiębiorczości

W dzisiejszych czasach często podkreśla się znaczenie przedsiębiorczości rozumianej jako poparte odpowiednimi umiejętnościami chęci, motywacje do szukania skuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów oraz dostrzegania i wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu.

Podział pracy w przedsiębiorstwie

Podział pracy w założeniu ma służyć uzyskiwaniu lepszych efektów przy jednakowym nakładzie wysiłku. Skuteczność podziału pracy wynika z większej zręczności, precyzyjności i pewności działań wykonywanych przez stale zajmującego daną pracą pracownika, a łącznie podnoszących jego wydajność.

Zobacz też

Kartka EKUZ – co to jest, co obejmuje, gdzie złożyć wniosek?

Karta EKUZ, która zastąpiła formularz E111, stanowi „poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA, innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu“(1).

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: