Jak oblicza się podatek od spadków i darowizn?

Finanse osobiste    
ocena

Zgodnie z obowiązującym prawem otrzymanie spadku oraz uzyskanie darowizny wiąże się z szeregiem obowiązków prawno-podatkowych, przede wszystkim z koniecznością zapłaty stosownego podatku. Kwestie te szczegółowo reguluje Ustawa o podatku od spadków i darowizn a poniżej przedstawiamy garść podstawowych informacji.

Jak oblicza się podatek od spadków i darowizn?

photoxpress.com

Każdy kto na skutek różnych okoliczności życiowych otrzyma: spadek, darowiznę czy zachowek, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku. W terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (moment przyjęcia spadku, w przypadku darowizny chwila złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego) konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego zeznania podatkowego z wyliczonym w nim podatkiem do zapłaty. Złożenie takiego zeznania nie będzie konieczne gdy podatek zostanie pobrany przez notariusza przy zawieraniu umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Wysokość należnego do zapłaty podatku jest uzależniona od:

- prawidłowego wyliczenia podstawy podatku, którą stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ustalona w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego;

- zaliczenia do konkretnej grupy podatkowej, która zależy od rodzaju więzi łączącej osobę zbywcę i nabywcę spadku czy nieruchomości (grupa I - Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, grupa II - Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, grupa III - pozostali).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz  udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9627 zł.
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

 Kwoty nadwyżki w zł     Podatek wynosi
Ponad                                      Do  
1) od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej  
                                                  10.278 zł 3%
10.278 zł                                  20.556 zł 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej                
                                                  10.278 zł 7%
10.278 zł                                  20.556 zł 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 1.644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej               
10.278 zł    12%
10.278 zł                                 20.556 zł 1.233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 2.877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

 

Co jest zwolnione z podatku?

Od podatku od spadków i darowizn zwolnione jest m.in.:

- Nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składami, z wyjątkiem: budynków mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym oraz urządzeń do prowadzenia upraw specjalistycznych, jak: szklarnie, chłodnie itp. (po spełnieniu określonych ustawowo warunków.

- Nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Zostaliście spadkobiercami? Jak proces ten przebiegał od strony formalno-prawnej? Mieliście jakieś trudności? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =