Jak rozliczyć PIT-16A?

Finanse osobiste    
ocena

Karta podatkowa to jedna z uproszczonych, zryczałtowanych form rozliczania podatku dochodowego. Podatek opłacany jest miesięcznie w wysokości wynikającej z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy. Zaletami karty podatkowej jest nie tylko to, że z góry określoną mamy stawkę podatku, ale również bardzo uproszczona procedura rozliczeń. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania swoich dochodów nie składają zeznania rocznego. Nie mają również obowiązku składania deklaracji miesięcznych.

Jak rozliczyć PIT-16A?

sxc.hu

Muszą natomiast do 31 stycznia po upływie roku podatkowego przedłożyć roczną deklarację PIT-16A, czyli informację o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Zasady rozliczania podatku w formie karty podatkowej określone zostały w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 31 ust. 1 tej ustawy, podatek dochodowy w formie karty podatkowej podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pod warunkiem, że nie została ona odliczona od podatku dochodowego. Kwota składki, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

PIT-16A

PIT-16A

Przygotowując deklarację PIT-16A, musimy pamiętać o kilku istotnych uwagach. Po pierwsze, kwota odliczenia składki nie może przekraczać wysokości podatku należnego za dany miesiąc. W przypadku gdy podatek wynikający z decyzji Urzędu Skarbowego będzie niższy niż kwota składki podlegająca odliczeniu, podatek będzie można pomniejszyć tylko o część składki, do wysokości należnego podatku. Po drugie, na formularzu PIT-16A przedsiębiorca wykazuje wyłącznie składki faktycznie opłacone w trakcie roku podatkowego, którego deklaracja dotyczy. Jeśli więc zdarzyło się, że podatnik nie zapłacił składki za dany miesiąc, to nie ma również prawa odliczać jej od karty, ani wykazywać w PIT-16A. Deklarację możemy złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Skarbowego lub wysłać listem poleconym.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =