Jak rozliczyć PIT-28?

Finanse osobiste    
ocena

Obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia roku następnego, w stosunku do roku, za który jest ono składane. Podatnikami są osoby spełniające określone warunki, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak rozliczyć PIT-28?

PIT-28

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. PIT-28/A wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu oraz podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Wypełnianie zeznania zaczynamy od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej. W części A należy wpisać adres właściwego Urzędu Skarbowego. Wypełniamy część B zeznania, wpisując kolejno dane: nazwisko, imię, adres zamieszkania, a także datę urodzenia, przychody podatnika objęte ryczałtem wykazujemy w części C zeznania. Ta część składa się z pięciu wierszy. Pierwszy to  przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Tę część wypełniamy na podstawie uzupełnionego wcześniej załącznika PIT-28/A. Wiersz drugi to przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem. Wypełniamy ją na podstawie uzupełnionego  wcześniej załącznika PIT-28/B. Wiersz trzeci (poz. 33–35) to przychody objęte ryczałtem z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; tę część zeznania wypełniamy na podstawie wypełnionego wcześniej załącznika PIT-28/A. Wiersz czwarty (poz. 36-42) sumy przychodów wykazanych w wierszach 1, 2 i 3. Wiersz piąty to  przychody określone przez organ podatkowy według  karnych stawek ryczałtu.

Pit 28

Fot. photoxpress.com

W przypadku ryczałtu, odliczeń od przychodu dokonujemy  nie od sumy przychodów, ale z podziałem na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami podatku. Konieczne w tej sytuacji jest określenie procentowego udziału przychodów poszczególnymi stawkami w przychodzie ogółem. Udział ten ustalamy odrębnie dla każdej stawki ryczałtu, w tym także dla każdej karnej stawki ryczałtu. Dokonujemy tego w ostatnich dwóch wierszach części C zeznania. Udział wyliczamy według wzoru, przychód opodatkowany daną stawką, podzielony przez sumę kwot z poz. 44 i 51 razy 100% równy jest udziałowi procentowemu. Wynik działania należy wpisać w poszczególnych pozycjach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrąglania. Jeżeli wyliczenie będzie prawidłowe, suma udziałów procentowych wynikających z poszczególnych pozycji powinna wynieść 100%. W części D zeznania, wykazujemy odliczenia od przychodu. Dotyczy to dwóch grup wydatków, ulg oraz wydatków mieszkaniowych. Odliczeń tych dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują podatników PIT.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Podatek zryczałtowany pobiera się zatem bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Od  przychodu odejmujemy tylko właściwe, czyli wyliczone dla niego, odliczenie. W części G dokonujemy obliczenia ryczałtu według poszczególnych stawek. Wystarczy przemnożyć podstawy opodatkowania poszczególnymi stawkami poprzez te stawki i wpisać tak wyliczone kwoty ryczałtu do odpowiednich rubryk. W części H zeznania w pierwszej kolejności odliczamy składkę zdrowotną. Pozostałych odliczeń dokonujemy na podstawie załączników PIT/O i PIT/D. W części I zeznania należy obliczamy wysokość ryczałtu należnego. W tym celu wystarczy od kwoty z poz. 98 (ryczałt po doliczeniach) odjąć odliczenia wykazane w pozycjach 99, 100 i 102. Uzyskany wynik zaokrąglamy do pełnego złotego i wpisuje w pozycji 106.

W zeznaniu uwagę należy zwrócić także na część O. Jest w tym miejscu zawarty wniosek o przekazanie jednego procenta podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W części K formularza PIT-28 należy ustalić kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którą musimy dopłacić lub która stanowi nadpłatę. Ustaloną kwotę należy odjąć od sumy kwot z pozycji 104 (kwota należnego ryczałtu po zmniejszeniach) i 106 (20 procent ryczałtu dopłacanego z tytułu korzystania wcześniej z kredytu podatkowego). Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, wpisujemy w pozycji 109 zero, a wynik jako nadpłatę wpisujemy w pozycji 110. Jeżeli wynik jest dodatni, konieczna będzie dopłata. W tym przypadku wynik wpisujemy w pozycji 109, a w pozycji 110 wpisujemy zero. jeżeli wcześniej podatnik w części J w pozycji 107 zaznaczył kwadrat 1, korzysta ze zwolnienia związanego z kredytem podatkowym, to części K nie wypełnia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =