Jaka jest kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie?

Finanse osobiste    
ocena

W zależności od rodzaju składanego PIT-u mogą obowiązywać różne terminy jego dostarczenia do właściwego urzędu skarbowego. Najpopularniejszy PIT-37 składany jest przez osoby rozliczające się z dochodu uzyskanego z tytułu wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, a także przez osoby które pobierały emeryturę, rentę, zasiłek lub stypendium naukowe, lub otrzymywały dochód z praw autorskich.

Jaka jest kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie?

photoxpress.com

Termin złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym to 30 kwietnia. Można go złożyć zarówno osobiście, jak i przesłać listownie, a także wypełnić przez internet (strona http://www.e-deklaracje.gov.pl/). Co się jednak stanie gdy deklaracja nie zostanie na czas dostarczona do urzędu? Pierwszą konsekwencją opóźnienia w złożeniu zeznania podatkowego jest niemożność przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

W przypadku takiego opóźnienia nie będzie również można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Spóźnienie to jednak nie skutkuje przepadnięciem nadpłaty podatku wypłacanej przez urząd skarbowy, jedynie wydłuży czas jej otrzymania, gdyż jest ona przesyłana w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia zeznania, lub jego ewentualnej korekty. Przechodząc do konsekwencji finansowych, mogą one wynikać z kilku przyczyn, a ich wysokość może być bardzo zróżnicowana. Uderzyć po kieszeni podatnika może konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, jeśli takowa występuje. Oznacza to, że jeżeli podatnik miał do zapłaty podatek i tego nie uczynił, po złożeniu spóźnionego zeznania musi uiścić zaległość z odsetkami.

Odsetki te wynoszą 14% rocznie od kwoty należnego do zapłaty podatku, lub w przypadku dobrego uzasadnienia opóźnienia i zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od złożenia zeznania, naliczane są w wysokości 10,5% rocznie. Najważniejszą jednak kwestią w sytuacji opóźnienia w złożenia deklaracji podatkowej jest to, czy podatnik sam przyzna się do nierzetelności, czy też zostanie ona wykryta przez urząd skarbowy. Zdecydowanie bardziej opłacalne dla spóźnialskiego będzie przyznanie się do błędu poprzez złożenie tzw. czynnego żalu. Dokument ten powinien być adresowany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, musi zawierać także przyznanie się do opóźnienia, pomocnym może być także wyjaśnienie jego przyczyny. 

By czynny żal był skuteczny konieczne jest dopełnienie zaległych obowiązków wobec urzędu (złożenie zeznania i zapłata ewentualnych odsetek). Będzie on uznany jedynie wtedy gdy urząd skarbowy nie posiadał informacji o uchybieniach podatnika i nie wszczął działań kontrolnych wobec niego. Złożenie czynnego żalu chroni składającego przed konsekwencjami finansowymi. Gdy jednak urząd skarbowy sam wykryje niedociągnięcia ze strony podatnika, będzie on obciążony karą pieniężną. Kodeks karny skarbowy w artykule 56, pkt 4 mówi, że  „karze (...) podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.” Podatnik spóźniający się ze złożeniem deklaracji dopuszcza się popełnienia wykroczenia skarbowego i podlega karze grzywny. Wynosić ona może w zależności od możliwości finansowych podatnika, okoliczności i powodów nie złożenia deklaracji od 0,1 do 20 krotności płacy minimalnej (nominalnie wyniesie od 150 zł do nawet 30 000 zł).

Jeżeli jednak kara za wykroczenie skarbowe nie jest nakładane w drodze decyzji sądu, lecz jedynie w postaci mandatu (przy braku wątpliwości stron o winie), którego maksymalna wysokość może wynieść dwie pensje minimalne (3 000 zł). W znacznie gorsze sytuacji znajdzie się podatnik przez którego nie złożenie deklaracji zostanie odczytane nie jako nieterminowość, lecz jako chęć ukrycia rozmiaru dochodu. Wtedy podlega on karze z art 54 kodeksu karnego skarbowego.  Kara ta zależy od wysokości „podatku narażonego na uszczuplenie” przez działania podatnika. Oznacza to, że jeżeli w związku z niezłożeniem zeznania podatnik nie zapłacił również zaległego podatku i kwota ta będzie wyższa od tzw. progu ustawowego (pięciokrotność płacy minimalnej czyli 7500 zł) wtedy podlega on karze grzywny za przestępstwo skarbowe do wysokości 720 stawek dziennych (jedna stawka dzienna to od 1/30 płacy minimalnej do 400krotności 1/30 płacy minimalnej, co oznacza że jedna stawka dzienna to od 50 zł do 20 000 zł). Jeżeli „uszczuplenie podatku” opiewa na kwotę niższą od progu ustawowego czyn kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe i podlega ono opisanej wcześniej grzywnie. Przestępstwo skarbowe z art. 54 jest również zagrożone karą pozbawienia wolności.

Okres przedawnienia wykroczenia skarbowego wynosi 1 rok (chyba że wcześniej wszczęto postępowanie karne skarbowe przed upłynięciem tego okresu, wtedy okres karalności wykroczenia przedłuża się o 2 lata). Okres przedawnienia przestępstwa skarbowego wynosi 5 lat w przypadku gdy czyn zagrożony jest  karą grzywny lub więzienia do 3 lat, jeżeli czyn zagrożony jest karą powyżej 3 lat okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Potencjalne konsekwencje nie złożenia deklaracji w terminie dla podatnika składającego PIT-37 raczej nie są zastraszające, ale już osoby składające PIT-36 (podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) mogą popaść w większe tarapaty, jeśli urząd uzna że brak zeznania wynika z chęci ukrycia dochodu. Warto pamiętać gdy przychodzi czas rozliczeń z fiskusem, że to nie ciężkie przestępstwa były przyczyną aresztowania Ala Capone, lecz uchybienia przy rozliczaniu podatków

Zdarzyło Wam się kiedyś spóźnić ze złożeniem deklaracji podatkowej? Ponieśliście jakieś konsekwencje? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =