Jaki jest termin odwołania od decyzji podatkowej?

Finanse osobiste    
ocena

Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić zeznanie podatkowe nawet po dłuższym czasie od jego złożenia. Zdarza się, że w wyniku takiej kontroli zostaje wszczęte postępowanie podatkowe, a następnie wydana niekorzystna decyzja. Od decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy można się odwołać do Izby Skarbowej. Odwołanie to musi jednak spełniać określone wymogi formalne i należy je złożyć w określonym terminie. Co zatem należy zrobić, aby skutecznie odwołać się od decyzji podatkowej? Podajemy kluczowe wskazówki.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji podatkowej?

W odwołaniu od decyzji podatkowej należy zawrzeć: określenie podatnika, który odwołuje się od decyzji z podaniem jego adresu i podpisu, wskazanie nieprawidłowości w decyzji, istoty i zakresu żądania (np. uchylenia całej lub części decyzji) oraz przedstawienie dowodów. Odwołanie powinno uzasadniać w jaki sposób wydana przez organ decyzja narusza przepisy prawa. W zależności od określonej sytuacji powoływać się można m.in. na argumenty błędnej wykładni prawa, naruszenie obowiązku zebrania kompletnego materiału dowodowego. Jeżeli odwołanie nie zawiera wszystkich wymienionych elementów, podatnik odwołujący się od decyzji zostanie wezwany do uzupełnienia informacji w terminie 7 dni. Od postanowienia o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie.

W jakim terminie można odwołać się od decyzji organu skarbowego?

Odwołanie należy złożyć do 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym decyzja została dostarczona podatnikowi. Po tym terminie odwołanie może nastąpić jedynie wówczas, gdy podmiot odwołujący się od decyzji udowodni, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych np. w wyniku wypadku losowego. W tym przypadku zaskarżający decyzję jest jednak także zobowiązany pewnymi terminami, podanie o przywrócenie terminu należy bowiem złożyć do 7 dni od ustania przyczyny w opóźnieniu.

Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji podatkowej?

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który wydał kwestionowaną decyzję. Może być ono doręczone osobiście do siedziby organu, listownie, a niektóre Urzędy Skarbowe umożliwiają także złożenie odwołania drogą elektroniczną.

 

Źródła:

[1] Magdalena Stec, Jak odwołać się od decyzji w sprawach podatkowych, Gazeta Podatnika Nr 19/2012 (1239), dostępny w Internecie: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_odwolac_sie_od_decyzji_w_sprawach_podatkowych-a_6451.htm.

[2] Małgorzata Żujewska, Jak skutecznie odwołać się od decyzji podatkowej?, Gazeta Podatkowa nr 73 (801) z dnia 12.09.2011, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,64,97612,jak-skutecznie-odwolac-sie-od-decyzji-podatkowej.html.

[3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Znaleźliście się w takiej sytuacji? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =