Jakie należności mogą zostać potrącone z wynagrodzenia za pracę?

Finanse osobiste    
ocena

Każdy, kto na skutek różnych okoliczności życiowych popadł w długi czy ma problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań i jednocześnie jest zatrudniony na etacie, może liczyć się z tym, iż jego wynagrodzenie zostanie okrojone o kwoty potrąceń. Prawo wyraźnie reguluje kwestie należności, które mogą zostać potrącone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika.

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności w takiej właśnie kolejności:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

- kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie przepisów bhp  lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Powyższy katalog to należności, które mogą być potrącone bez względu na to, czy pracownik wyrazi na to zgodę czy nie. Wszelki inne należności mogą być ujęte z płacy tylko, gdy pracownik się na to zgodzi. Co więcej, zgoda taka powinna zostać wyrażona na piśmie. Potrącenie na poczet świadczeń alimentacyjnych może wynieść maksymalnie 3/5 wynagrodzenia, a w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych, połowę wynagrodzenia. Potrącenia dotyczące egzekucji niealimentacyjnych oraz zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami egzekwowanych wierzytelności alimentacyjnych 3/5 wynagrodzenia.

Pracodawcy mogą próbować dokonywać potrącenia z wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik ma w stosunku do niech zobowiązania (np. ZFŚS), jednak jest to możliwe tylko gdy pracodawca uzyska tytuł wykonawczy lub zgodę pracownika. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty wolne od potrąceń są proporcjonalnie mniejsze w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Potrącono Wam należność z pensji? Z jakiego powodu? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =