Kim jest Vatowiec?

Finanse osobiste    
ocena

W języku prowadzących działalność gospodarczą funkcjonuje termin vatowiec. Określenie to słusznie wskazuje na powiązanie tego podmiotu z podatkiem VAT. Kim jest Vatowiec? Jak dokonać rejestracji VAT? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Kim jest Vatowiec?

pixabay.com

Jakie podmioty gospodarcze są podatnikami VAT?

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) oraz osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, oraz dokonujące dostawy nowych środków transportu na obszarze Unii Europejskiej, a ponadto:

- obciążone obowiązkiem uiszczenia cła i uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną;

- dokonujący nabycia towarów na obszarze Unii Europejskiej;

- usługobiorcy lub nabywcy towarów od podmiotów nie posiadających siedziby lub miejsca stałego zamieszkania (prowadzenia działalności) na terytorium kraju, jeśli podatek nie został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy na terytorium kraju;

- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG, ang. GEIE), utworzone zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2137/85;

- organizacje pożytku publicznego jeżeli sporządzają samodzielnie sprawozdanie finansowe i wyrazi na to zgodę naczelnik urzędu skarbowego.

W tym zakresie nie ma znaczenia cel lub wyniki działalności, a jedynie sam fakt przynależności do określonej grupy podmiotów.

Podatnikami VAT nie są podmioty uzyskujące przychody z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło, wymienione w art. 13 pkt. 2-9 ustawy oraz świadczący usługi jako twórcy, artyści i wykonawcy w myśl przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dokonywanie rejestracji VAT

Podatnicy podatku VAT są zobowiązani do rejestracji VAT przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiem. Dokonuje się tego przez zgłoszenie rejestracyjne na formularzu Druk VAT-R w urzędzie skarbowym. W tym zakresie kluczowe postanowienia zawarte są w rozporządzeniu z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. Nr 58 poz. 558). Rejestracji podatnika VAT dokonuje naczelnik urzędu skarbowego i potwierdza zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”. Art. 113 ustawy o VAT określa podmiotowe zwolnienia z podatku VAT, ponadto przepisy prawa przewidują także zwolnienia przedmiotowe. Podmiot, który rozpoczął sprzedaż opodatkowaną traci zarówno zwolnienie podmiotowe, jak i przedmiotowe.

 

 

Źródła:

[1] Jestem VATowcem, Vat.pl – proste podatki dla firm, dostępny w Internecie: http://www.vat.pl/jestem_vatowcem_podatnik_vat_130.php.

[2] Rejestracja, Money.pl, dostępny w Internecie: http://www.money.pl/podatki/vat/rejestracja/.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =