Obliczanie podatku od nieruchomości

Finanse osobiste    
ocena

Podatek od nieruchomości należy do tzw. podatków lokalnych i został uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tego podatku mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej najważniejsze jest to jakie prawo posiadają oni do przedmiotowej nieruchomości.

Krąg podatników podatku od nieruchomości określony został w art.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do odprowadzania podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3)   użytkownikami wieczystymi gruntów;

4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty;

- budynki lub ich części;

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązkowi temu nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, w odniesieniu do budynków lub ich części bierze się pod uwagę ich powierzchnię użytkową, a w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - co do zasady ich wartość początkową ustaloną na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.Trzeba jednocześnie pamiętać, że o faktycznych stawkach podatków i opłat lokalnych decyduje rada każdej gminy w stosownej uchwale. Stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczejjest znacznie wyższa niż w przypadku nieruchomości zakwalifikowanych jako pozostałe.

Płacicie podatek od nieruchomości? W jakiej wysokości?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =