Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego

Finanse osobiste    
ocena

Zasiłek opiekuńczy to jedna z form pomocy oferowanej przez państwo, której celem jest wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny, którym obowiązki z tym związane uniemożliwiają wykonywanie pracy. Warto wiedzieć jakie są kryteria i zasady przyznawania tego zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego

dreamstime.com

Co do zasady zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wiek do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek ten może przysługiwać nie dłużej nić 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14 lub 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka wykonywana jest  nad dzieckiem starszym niż 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Co istotne zasiłek opiekuńczy przysługuje jedynie wtedy gdy nikt inny z rodziny nie ma możliwości sprawowania opieki nad daną osobą, warunek ten nie jest brany pod uwagę jedynie w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 2.

Od 2008 r. do grona osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego zaliczamy przede wszystkim:

- pracowników;

- członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

- osoby wykonujące pracę nakładczą;

- osoby wykonujące pracę nad podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;

- osoby odbywające służbę zastępczą;

- duchownych.

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13.71% tego wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Od stycznia 2009 r. ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze 8 tygodni w okresie korzystania przez matkę dziecka (pracownicę) z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8  tygodni po porodzie i jej pobytu w szpitalu.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =