Sprzedaż na Allegro bez działalności - konsekwencje

Finanse osobiste    
ocena

Zmiany w sposobach komunikowania się, związane z rozwojem mediów elektronicznych, a przede wszystkim internetu, spowodowały ogromną przemianę niemalże w każdej dziedzinie aktywności ludzkiej. W ciągu kilku ostatnich lat wzrosła rola i znaczenie internetu jako środka komunikacji, który wykorzystywany jest już nie tylko do poszukiwania ciekawych informacji o otaczającym nas świecie, ale także do działalności zarobkowej. Wiele osób korzysta bowiem z internetu w celach handlowych, sprzedając różnorodne towary na aukcjach internetowych, z których największą popularnością cieszy się od kilku lat Allegro – pionier transakcji on-line, który rozpoczął swoją działalność prawie jedenaście lat temu.

Sprzedaż na Allegro bez działalności - konsekwencje

sxc.hu

Analizując problematykę konsekwencji sprzedaży na aukcji internetowej Allegro bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (a zatem gdy osoba sprzedająca na Allegro – z punktu widzenia prawa nie jest przedsiębiorcą, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej) należy odnieść się przede wszystkim do trzech najważniejszych aktów prawnych, jakimi są: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

Kwestię sprzedaży towarów na Allegro można ująć najprościej w sposób następujący: jeśli sprzedaż ma służyć celom zarobkowym i będzie ona działalnością regularną, konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Wynika to z brzmienia w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym wskazano, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że działalnością gospodarczą jest m.in. handlowa działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Jakie mogą być zatem konsekwencje sprzedaży na Allegro bez zarejestrowanej działalności gospodarczej? Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Skutkuje to tym, że informacja o każdym przedsiębiorcy jest jawna i znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umożliwia to swobodne kontrolowanie przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców. Dlatego też istnieje realne niebezpieczeństwo, że oprócz zapłacenia podatku za wszystkie zrealizowane transakcje będziemy musieli zapłacić także karę nałożoną przez urząd skarbowy. Organem sprawdzającym funkcjonowanie transakcji internetowych jest Urząd Kontroli Skarbowej, który po otrzymaniu danych osobowych dotyczących osoby, na którą zarejestrowane jest konto na Allegro kontroluje, czy osoba ta ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Praktyka ta dotyczy jednakże zazwyczaj kont z dużym obrotem towaru, handlujących regularnie.

Sprzedawaliście kiedyś przez Allegro? Czy w związku z tym dotknęły Was jakieś przykre konsekwencje?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =