Zasady przyznawania rent

Finanse osobiste    
ocena

Renta jest to świadczenie będące elementem zabezpieczenia społecznego dla osób, które nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Polski system prawny przewiduje kilka rodzajów tego świadczenia oraz dokładnie określa procedury jego otrzymania.

Zasady przyznawania rent

photoxpress.com

Rentę można najprościej zdefiniować jako świadczenie pieniężne usankcjonowane czasową lub stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej, wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. W zależności od zaistniałych okoliczności obywatel polski może ubiegać się o następujące rodzaje rent.

Renta z tytułu niezdolności do pracy czyli tzw. renta inwalidzka

Prawo do renty inwalidzkiej przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest niezdolny do pracy;

- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

- niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Otrzymanie renty inwalidzkiej uzależnione jest od osiągnięcia wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, którego wymiar zależy od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy, jest to:

- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

- 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

- 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

- 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

- 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy ogranicza się tylko do wykonywania dotychczasowego zawodu, istnieje możliwość otrzymania renty szkoleniowej na okres 6 miesięcy, której przyznanie wiąże się ze skierowaniem do powiatowego urzędu pracy w celu odbycia szkoleń przygotowujących do zdobycia nowego zawodu.

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Do osób uprawnionych do renty rodzinnej należą; dzieci, wnuki i rodzeństwo, wdowa, wdowiec, rodzice.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

- jest pełnoletnia oraz;

- jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

- przed ukończeniem 18. roku życia albo;

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo;

- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =