Zwolnienie z podatku

Finanse osobiste    
ocena

Nie zawsze musimy płacić państwu czy gminie podatek. Jeżeli komuś uda się przebić przez gąszcz przepisów, dowiedzie się, kiedy będzie mógł tego uniknąć.

Zwolnienie z podatku

photoxpress.com

Według polskiej Ordynacji Podatkowej podatek to publiczno-prawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Możemy je podzielić na podatki od osób fizycznych, od własności (w tym od nieruchomości oraz spadków i darowizn), od towarów i usług oraz inne podatki (np. od czynności cywilnoprawnych). Cały system regulowany jest przez szereg ustaw, w których niełatwo jest się połapać.

Dodatkowo wszystko komplikuje fakt, że prawo w tej materii bardzo często się zmienia. Mimo to praktycznie w przypadku każdego z wyżej wymienionych podatków istnieją odstępstwa od reguły, pozwalające na zwolnienie podatnika z zapłacenia podatku. Czasem wynika to bezpośrednio z ustawy, czasem zaś z okoliczności lub woli organu podatkowego.

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH

Reguluje je ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród szeregu rożnych zwolnień można wyróżnić m. in. te od gier liczbowych, od świadczeń otrzymanych w związku z reklamą lub promocją, dodatki pieniężne za brak kwatery dla policjantów, alimenty, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży itd. Większość z nich zawiera określony górny limit - po przekroczeniu go podatek trzeba będzie już zapłacić.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jest on podatkiem lokalnym, który zasila budżety samorządów. One również mogą w określonych sytuacjach podjąć decyzję o zwolnieniu, ale rada gminy może dokonywać tylko zwolnień o charakterze przedmiotowym. Również i tu sam ustawodawca przewidział szereg zwolnień, które można podzielić na podmiotowe (zwalniają dany podmiot) lub przedmiotowe (dotyczą określonych terenów).

- Podmiotowe: dotyczą przede wszystkim placówek naukowych oraz edukacyjnych, takich jak szkoły czy uczelnie

- Przedmiotowe: dotyczą głównie nieruchomości, które przynoszą określone korzyści ogółowi lub części społeczeństwa, np. porty, tereny kolejowe, muzealne, wały ochronne itd.

PODATEK OD SPDAKÓW I DAROWIZN

Zwolnione z niego jest nabywanie własności rzeczy bądź praw majątkowych z tytułu spadków lub darowizn przez współmałżonków, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, brata, siostrę oraz macochę i ojczyma, pod warunkiem zgłoszenia faktu do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od powstania podatkowego obowiązku. Są to osoby z tzw. I grupy podatkowej, którą ustawa traktuje jako najbardziej uprzywilejowaną. Poza tymi sytuacjami ustawodawca dopuszcza jeszcze zwolnienia przedmiotowe, gdzie zwolnione mogą być chociażby dzieła sztuki, nieruchomości, czy też darowane pieniądze.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

To popularny VAT. Ustawodawca stosuje tu m. in. "stawkę zerową", od której nie płaci się VAT-u. Nie oznacza to jednak zwolnienia z podatku, lecz możliwość zwrotu naliczonego podatku. Prawdziwe zwolnienia są wymienione w ustawie i dotyczą m. in. dostaw produktów rolnych, kobiecego mleka i ludzkich organów, niektórych czynności dokonywanych przez członków spółdzielni i część usług medycznych.

 

 

Źródła:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535)

Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =