Biznes plan - jak napisać?

Firma    
ocena

Biznes plan, zwany także planem biznesowym, jest dokumentem tworzonym przez przedsiębiorstwo, mającym na celu pozyskanie źródeł finansowania projektów gospodarczych firmy.

Biznes plan - jak napisać?

sxc.hu

Przedstawia on warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego, wynikających z planu strategicznego firmy. Biznes plan sporządzany jest najczęściej na potrzeby banku, ale także innych odbiorców, takich jak np. wierzyciele, potencjalni inwestorzy (akcjonariusze – jeśli przedsiębiorstwo działa jako spółka akcyjna), jak również właściciele i kierownictwo firmy. Można powiedzieć, że biznes plan to  zbiór celów, założeń oraz projektów do realizacji, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego zasadniczymi elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku i otoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT (mocnych, słabych stron firmy, szans i zagrożeń, występujących w jej otoczeniu). Biznes plan utożsamiany jest ze szczególnym rodzajem planu gospodarczego, charakteryzującego się relatywnie długim horyzontem czasu oraz kompleksowością, ponieważ powinien on przedstawiać całościową wizję rozwoju przedsiębiorstwa lub inwestycji.

W zależności od odbiorcy biznes planu, jego struktura może być zróżnicowana. Typowa struktura biznes planu można przedstawić w następujący sposób:

I. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa
- jego historia, cele działania, zadania,
- profil i zakres działalności przedsiębiorstwa,
- wielkość sprzedaży (aktualna i w okresach minionych),
- posiadane oraz planowane środki w firmie.
II. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
- charakterystyka rynków,
- najważniejsze prognozowane zmiany otoczenia przedsiębiorstwa,
- najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddziaływań na firmę,
- przedstawienie najważniejszych zagrożeń i szans dla prowadzonej działalności,
- ocena konkurencyjności firmy z punktu widzenia jej mocnych i słabych stron.
III. Analiza organizacyjna przedsiębiorstwa
- ogólna charakterystyka środków, będących w dyspozycji przedsiębiorstwa,
- aktualna sytuacja majątkowo-finansowa firmy,
- najważniejsze mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,
- analiza mocnych i słabych stron głównych konkurentów firmy.
IV. Rozwiązania strategiczne
- określenie wybranej strategii rozwoju,
- warianty wyboru i ich uzasadnienie,
- cele krótko-, średnio- i długoterminowe,
- prognozowane oddziaływania na sytuację przedsiębiorstwa.
V. Plan działania
- szczegółowy program działania wraz z podanym wyborem środków,
- określenie kolejności działań,
- strategia wdrożenia,
- sposoby kontroli wskaźników,
- strategie alternatywne.
VI. Wnioski
- potrzeby,
- wymagania.

Każdy biznes plan powinien być na tyle obszerny, by istniała możliwość kompleksowego przedstawienia informacji o przedsiębiorstwie i planowanych kierunkach jego rozwoju, a jednocześnie na tyle zwięzły i czytelny, by potencjalny odbiorca miał możliwość poznania jego treści bez nadmiernego trudu.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =