Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

Firma    
ocena
Kredyt obrotowy stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które nie dysponują środkami na bieżąca działalność. Skorzystanie z takiego wariantu pozwala bowiem na prowadzenie typowej działalności gospodarczej (zakup materiałów oraz towarów, pokrywanie kosztów stałych itp.) bez ryzyka utraty płynności finansowej. Większość banków umożliwia zaciąganie zobowiązania jednorazowo lub w kolejnych transzach, przy czym najbardziej elastyczne rozwiązanie w postaci linii kredytowej jest dostępne tylko dla tych osób, które posiadają rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w danym banku. Spłata kredytu obrotowego może być dokonywana w ratach lub za pomocą jednej płatności. W większości przypadku umowa kredytu obrotowego jest udzielana na okres nie przekraczający 12 miesięcy. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy kredytowaniu podlegają zapasy sezonowe.

Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

photoxpress.com

Rachunek kredytowy czy rachunek bieżący?

Rodzime banki umożliwiają zaciąganie kredytu obrotowego w dwóch wariantach. Prócz nazwy różnią się one sposobem działania. Mianowicie kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (zwany też rewolwingowym) jest znacznie bardziej rozbudowanym produktem. Pozwala on na elastyczne korzystanie z udostępnionych przez bank środków. Przedsiębiorca, który zawarł umowę takiego produktu  bankowego może się zadłużać w ramach dostępnego limitu zadłużenia i dokonywać spłat w sytuacji, gdy będzie dysponował wolnymi środkami finansowymi.  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym funkcjonuje nieco inaczej. Otóż jest on przyznawany jednokrotnie. Klient może o niego wystąpić ilekroć zmaga się z problemami dotyczącymi kondycji finansowej. Co ciekawe taki typ kredytu nie wiąże się  z koniecznością posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danym banku.

Kredyt w rachunku kredytowym może występować w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest kredyt odnawialny płatniczy. Ta specyficzna forma kredytowania polega na udzieleniu krótkoterminowego wsparcia finansowego (do 30 dni). Wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem bezspornych i niezapłaconych wierzytelności, które w określonym terminie wpłyną na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Kredyt otwarty cechuje się z kolei znacznie dłuższy okresem spłaty (do 12 miesięcy). W przypadku umowy tego produktu bankowego kredytodawca zobowiązuje się o opłacania rachunków, które obciążają klienta. Jeżeli chodzi o formę zobowiązań to zwykle w grę wchodzą rozliczenia dokonywane za pomocą różnych form płatności (weksle własne i trasowane, czeki, akredytywy, polecenia przelewu).

Niezbędne zabezpieczenie

Kredytobiorcy podchodzą z dużą rezerwą do osób prowadzących działalność gospodarczą - powodem jest zwiększony poziom ryzyka kredytowego. Ostrożność banków w przypadku kredytów obrotowych przejawia się stosowaniem całego katalogi różnych zabezpieczeń. Do najbardziej popularnych rozwiązań można zaliczyć:

- zastaw ustanowiony na majątku lub należnościach handlowych;

- poręczenie osoby trzeciej;

- zabezpieczenie w postaci towarów lub produktów gotowych;

- weksel in blanco (w tym przypadku kredytodawca powinien pamiętać o wypełnieniu tak zwanej deklaracji wekslowej).

Czy Wasza firma jest obciążona kredytem obrotowym?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =