Co to jest spółka cicha?

Firma    
ocena

Jedną z umów nienazwanych w Polsce jest spółka cicha, której struktura i zasady działania nie są regulowane specjalnymi przepisami w kodeksie spółek handlowych. Podstawy prawne powoływania spółki cichej oraz ramy jej funkcjonowania wyznacza kodeks cywilny.

Co to jest spółka cicha?

photoxpress.com

Istotą spółki cichej jest anonimowość jednego ze wspólników. Prowadzenie działalności biznesowej w formie spółki cichej zapewnia możliwość kształtowania stosunku prawnego w dowolny sposób. Utworzenie spółki cichej wymaga zawarcia umowy, pomimo, że nie jest powoływany do życia nowy podmiot gospodarczy i nie posiada ona zdolności prawnej.

I choć nie jest obligatoryjne zachowanie formy pisemnej, tylko szczegółowe zapisy umowy pozwolą uniknąć sporów związanych ze sprawiedliwym z punktu widzenia obydwu stron podziałem zysków. Jest to bezpieczniejsze również ze względu na wspomniany brak ścisłych regulacji prawnych. Na podstawie ustaleń umownych cichy wspólnik wnosi do spółki wkład rzeczowy, finansowy lub w formie własnej pracy a w zamian otrzymuje ustaloną część zysków i gwarancję zachowania anonimowości. Wniesiony do spółki prze cichego wspólnika wkład podlega opodatkowaniu a jego wynagrodzenie będzie dla firmy kosztem uzyskania przychodu.

Prawa i obowiązki wspólników

Korzyści ze współpracy dwóch podmiotów w formie spółki cichej otrzymuje zarówno przedsiębiorca będący stroną jawną jak i wspólnik pasywny. Każdy z nich ma też swoje uprawnienia i zobowiązania wynikające z umowy spółki cichej. Przedsiębiorca może otrzymać zastrzyk gotówki pozwalający na przeprowadzenie inwestycji, modernizacji przedsiębiorstwa czy wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. Strona pasywna może czerpać korzyści finansowe nie angażując własnego czasu w rozwój działalności i nie ponosząc strat w sytuacji niepowodzenia (chyba, że w umowie zawarte zostały inne warunki).

Cichy wspólnik ma również prawo wglądu w dokumenty i księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, do rozliczenia się z przedsiębiorcą w momencie, w którym dojdzie do rozwiązania umowy, może on nawet wystąpić na drogę sądową żądając rozwiązania umowy. Cichy wspólnik nie ma jednak prawa do udziału we wzroście majątku firmy a w przypadku likwidacji otrzymuje prawo jedynie do zwrotu wniesionego wcześniej wkładu majątkowego.

Ograniczenia

Ponieważ spółka cicha nie stanowi formy prowadzenia działalności w naszym kraju nie podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ani do  Krajowego Rejestru Sądowego. Stroną pasywną w umowie spółki cichej ze względu na swoją specyfikę nie może zostać spółka cywilna.

Wyklucza się możliwość reprezentowania firmy a także odpowiedzialności za jej długi przez cichego wspólnika. Anonimowość w kontaktach ze stronami trzecimi nie oznacza możliwości uniknięcia zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Cichy wspólnik powinien rozliczać podatki od uzyskanych dochodów na zasadach ogólnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =