Czym są organizacje pozarządowe?

Firma    
ocena

Pod pojęciem organizacji pozarządowych kryją się te wszystkie podmioty, których działalność nie jest związana z osiąganiem zysków. Nie są one organami czy jednostkami, podlegającymi administracji publicznej: rządowej oraz samorządowej. Organizacje pozarządowe bardzo często bywają nazywane „trzecim sektorem”.

Czym są organizacje pozarządowe?

photoxpress.com

Natomiast ich celem jest działanie na rzecz rozwoju szeroko rozumianego społeczeństwa czy wspólnot lokalnych. W związku z tym mówi się o inicjatywach oddolnych czy obywatelskich. Coraz częściej się zdarza, że w niektórych zadaniach publicznych organizacje pozarządowe zastępują państwo. O ich coraz większym znaczeniu świadczy także obowiązek opracowania i przyjęcia programu współpracy z tymi podmiotami przez gminy czy powiaty.

Trzeci sektor tworzą organizacje posiadające osobowość prawną jak i te, które zrezygnowały z tego statusu na rzecz uproszczonej procedury tworzenia podmiotu (np. stowarzyszenia zwykłe). Należy pamiętać, że wybór tej drugiej opcji drastycznie ogranicza możliwość prowadzenia działalności w sensie finansowym. Nie można np. brać udziału w konkursach o granty na realizację projektów. Do najpopularniejszych podmiotów należą w Polsce stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy spółdzielnie socjalne. Organizacja pozarządowa (w zależności od rodzaju podmiotu) może zostać założona przez osobę fizyczną lub prawną.

Polskie ustawodawstwo zezwala organizacjom poza rządowym na prowadzenie trzech rodzajów działalności. Są to: działalność nieodpłatna, odpłatna oraz gospodarcza. W każdym z wymienionych przypadków dochód musi zostać przeznaczony na działalność statutową organizacji pozarządowej. Większość tego rodzaju instytucji opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy w ramach działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej. Nie wolno korzystać z ich usług w obszarze działalności gospodarczej takiego podmiotu. Warto pamiętać, żer polskie prawo nie zabrania zatrudniania pracowników przez organizacje pozarządowe.

Jednak należy wyraźnie oddzielić to, co jest pracą społeczną na rzecz organizacj,i od pracy zawodowej.

Kolejnym elementem, który wyróżnia organizacje pozarządowe jest możliwość ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP). Uzyskanie go wiąże się z różnego rodzajami przywilejami, które ułatwiają funkcjonowanie podmiotom trzeciego sektora (m. in. 1% podatku od osób fizycznych oraz ulgami podatkowymi). Z drugiej strony należy pamiętać, że status OPP wiąże się też z obowiązkami sprawozdawczymi. Według nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 roku o status OPP mogą starać się organizacje pozarządowe działające w 33 obszarach, wymienionych w tym dokumencie.

Podjęlibyście prowadzenia OPP? Dajcie znać.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =