Dokumentacja organizacji pożytku publicznego

Firma    
ocena

Jakie dokumenty związane z prowadzeniem działalności organizacji są potrzebne?

Dokumentacja organizacji pożytku publicznego

photoxpress.com

Prowadzenie działalności organizacji pozarządowej wiąże się z posiadaniem różnego rodzaju dokumentów, będącym potwierdzeniem realizowanych przedsięwzięć i działań. W praktyce wygląda to tak, że ilość wymaganej dokumentacji zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Oto klika najważniejszych informacji, dotyczących dokumentacji, jaką powinien posiadać organizacja pozarządowa:

- do jednych z na ważniejszych dokumentów należą wypis i wyciąg z KRS-u. Organizacja powinna posiadać aktualny wyciąg z rejestru. Zawiera on aktualną treść. Jest niezbędny do prowadzenia działalności bieżącej. Warto zaznaczyć, że stanowi jeden z załączników, gdy organizacja bierze udział w konkursach o dotacje. Z innych dokumentów, które można uzyskać w KRS-ie warto wymienić: odpis pełny, odpis aktualny, zaświadczenie o wpisie do KRS-ie czy informację o numerze KRS, pod którym znajduje się organizacje. Uzyskanie tych dokumentów wiąże się z poniesieniem kosztów manipulacyjnych;

- dokumentacja dotycząca powołania podmiotu, wszystkich walnych zebrać, wewnętrznych regulaminów, pracy zarządu oraz innych organów (np. komisji rewizyjnej), planu pracy organizacji czy podziału obowiązków;

- sprawozdawczość finansowa i merytoryczna - organizacje pozarządowe zobowiązane są do składania raz w roku sprawozdań finansowych oraz merytorycznych z prowadzanej działalności. Jest to szczególnie ważne, jeśli podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego, czyli OPP. Nie wolno także zapomnieć, że obowiązkiem organizacji pozarządowych jest upublicznianie tych sprawozdań;

- najwięcej problemów mają organizacje pozarządowe z prowadzaniem księgowości - zgodnie z polskim ustawodawstwem stowarzyszenie i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, prowadzą rachunkowość w formie ksiąg rachunkowych. Organizacja powinna posiadać politykę rachunkowości. Dokument ten winien być przyjęty uchwałą zarządu. Warto także wspomnieć o przeprowadzeniu okresowych inwentaryzacji, wycenie aktywów oraz pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego, Poza tym należy posiadać właściwie opisane faktury, rachunki i inne druki, dokumentujące ponoszone koszty;

- należy posiadać pełną dokumentację w przypadku zatrudniania pracowników na różnego rodzaju umowy czy korzystaniu z usług wolontariuszy;

- trzeba także pamiętać o właściwym przechowywaniu dokumentów zgodnie z polskimi lub innymi obowiązującymi przepisami. Uwaga ta dotyczy zarówno czasu jak i sposobu ich przechowywania.

Dbacie o dokumentację prowadzonej OPP? Macie jeszcze jakieś wskazówki dla zainteresowanych? Podzielcie się nimi!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =