Dzielenie zysków w spółce

Firma    
ocena

Sposób podziału zysków w spółce jest ściśle związany z formą prowadzonej działalności. Kwestia ta w spółce jawnej będzie wyglądała zupełnie inaczej niż w spółce akcyjnej. Poniżej prezentujemy szczegółowe zasady podziału zysków w spółkach.

Dzielenie zysków w spółce

photoxpress.com

W spółce cywilnej możliwa jest wypłata zaliczek

Rozliczenia dotyczące zysku w spółce cywilnej regulowane są zapisami kodeksu cywilnego. Zasadniczą regułą jest podział i wypłata zysku nie wcześniej niż po rozwiązaniu spółki. Są jednak wyjątki do tej reguły. Gdy spółka została utworzona na czas nieoznaczony wspólnicy mogą otrzymać swój udział w zyskach na koniec roku obrotowego. Jeżeli w umowie spółki zawarto stosowne zapisy lub wspólnicy podjęli właściwą uchwałę, wówczas w dowolnym momencie w roku można dokonać wypłaty zaliczkowej na poczet rocznego rozliczenia zysków.

Spółka jawna wypłaca nawet, gdy poniesie stratę

Wspólnicy w spółce jawnej mają prawo do równego udziału w zyskach. Mogą skorzystać z tego prawa i żądać podziału i wypłaty zysków z końcem roku obrotowego. W sytuacji, gdy udział kapitałowy wspólnika został pomniejszony ze względu na poniesioną przez spółkę stratę, zysk powinien w pierwszym rzędzie stanowić uzupełnienie danego udziału. W spółce jawnej wspólnicy mają prawo wystąpić o wypłatę odsetek w wysokości pięciu procent własnego udziału kapitałowego nawet wtedy, gdy spółka odnotowała stratę.

Zyski w spółce z o.o. rozdzielane są w stosunku do udziałów

Udział w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obliczany jest proporcjonalnie do udziałów, chyba, że w umowa stanowi inaczej. Rozliczenie następuje w oparciu o roczne sprawozdanie finansowe określające zysk. Uchwała zgromadzenia wspólników wyznacza kwotę do podziału a także dzień jej wypłaty, który powinien przypadać w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania uchwały. W umowie spółki z o.o. można określić warunki wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet prognozowanych zysków za rok obrotowy, możliwej oczywiście tedy, kiedy spółka posiada środki na wypłatę.

Kwota do wypłaty w spółce akcyjnej dzielona jest w stosunku do liczby akcji

W spółce akcyjnej walne zgromadzenie przeznacza część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez biegłego rewidenta do wypłaty akcjonariuszom. Możliwość podziału całego wyniku finansowego spółki akcyjnej jest ograniczona przepisami prawa. Do wypłaty dywidendy za dany rok obrachunkowy zyskują prawo Ci, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku. Zysk zostaje podzielony stosownie do liczby akcji będących w posiadaniu akcjonariusza.

Jeżeli zdarzy się, że akcje nie zostały w pełni pokryte, podział odnosi się do dokonanych wpłat na akcje. Wypłata zysku powinna nastąpić maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale wyniku. Zarząd może uzyskać statutowe upoważnienie do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy. Taka zaliczka musi zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą spółki. Rozliczając wynik finansowy należy rozliczyć wypłaconą zaliczkowo część i ująć ją w pasywach bilansu ze znakiem ujemnym w pozycji „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego”.

W spółce komandytowej zysk odnosi się do faktycznego wkładu

Komandytariusz uzyskuje pełne prawo do udziału w zyskach spółki proporcjonalnie do wysokości rzeczywiście wniesionego do spółki komandytowej wkładu, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Część zysku, do której jest uprawniony komandytariusz w pierwszym rzędzie stanowi musi uzupełnienie wkładu wniesionego do wysokości wkładu umówionego, jeśli takie różnice występują.
Podział zysków w spółce komandytowo-akcyjnej uchwala walne zgromadzenie

Jeśli statut nie stanowi inaczej, w spółce komandytowo-akcyjnej zarówno komplementariusze jak i akcjonariusze otrzymują prawo do zysków w części odpowiadającej wysokości wniesionych wkładów. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie rozdzielenia zysków za dany rok obrotowy. Zatwierdzenie podziału części zysków przypadającej akcjonariuszom, pod rygorem nieważności wymaga jednomyślnej akceptacji wszystkich komplementariuszy, w części przypadającej komplementariuszom wymaga większości głosów komplementariuszy. Co ważne, jeśli komplementariusz posiada uprawnienia do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, nie ma prawa do dodatkowego udziału w zysku w proporcji do jego wkładu pracy.

Kto zapłaci podatek?

Jeżeli spółka posiada osobowość prawną wówczas zysk brutto pomniejszany jest o podatek dochodowy i dopiero zysk netto podlega podziałowi. Pobrany przez spółkę podatek musi ona odprowadzić do urzędu skarbowego w terminie do siódmego dnia następnego miesiąca. Gdy spółka nie posiada osobowości prawnej, uzyskany wynik brutto jest jednocześnie wynikiem netto, a spółka nie ma zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Podatek powinien zapłaciwspólnik, który jest zobowiązany do wykazania dochodu z zysku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =