Faktura korygująca

Firma    
ocena

W praktyce zdarza się, że mimo usilnych starań nie da się uniknąć błędów w fakturach VAT. Często również zaistniałe po wystawieniu dokumentu zdarzenia powodują, że dokumenty źródłowe przestają być aktualne. Ich treść może zostać poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej.

Faktura korygująca

photoxpress.com

Co można skorygować?

Na fakturze nie można robić dopisków, skreśleń czy poprawek. Zgodnie z wyrokiem NSA z 17 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Po 110/99 wprowadzenie zmian w treści faktury możliwe jest wyłącznie, jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę korygującą. Wyjątkiem jest wystawienie noty korygującej przez nabywców w sytuacjach określonych w rozporządzeniu o fakturach.

Fakturą korygującą można wprowadzić zmiany na fakturze dotyczące kilku sytuacji:

- jeśli po wystawieniu faktury pierwotnej podwyższono cenę lub udzielono rabatu;

- gdy doszło do zwrotu towarów sprzedawcy;

- po tym jak doszło do zwrotu kwot nienależnych, zaliczek nabywcy, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu;

- kiedy na fakturze sprzedawca pomylił się w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w innej pozycji faktury.

Podstawową zasadą obowiązującą przy wystawianiu zarówno pierwszej jak i każdej kolejnej faktury korygującej jest odwołanie do faktury pierwotnej. Niedozwolone jest korygowanie innych faktur korygujących, które zostały wystawione wcześniej.

Jakie elementy zawiera faktura korygująca?

Faktura korekta powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Ustalając obligatoryjne elementy faktury korygującej należy zastosować część przepisów dotyczących faktur zwykłych, dokumentujących sprzedaż. Aby prawidłowo wystawić korektę należy:

- umieścić numer rejestracyjny pojazdu, dla faktur dokumentujących sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych;

- zaokrąglić kwoty wykazywane na fakturach korygujących do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza;

- wykazać podstawę prawną zastosowania zwolnienia z podatku.

Faktura korygująca może pomijać pewne dane w zakresie ściśle określonym w rozporządzeniu o fakturach. Treść korekty jest też bezpośrednio związana z sytuacją, w jakiej została wystawiona.

Aby dopełnić formalności związanych z wystawieniem korekty należy bezwzględnie oznaczyć dokument, jako KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =