Fundacja a stowarzyszenie - porównanie

Firma    
ocena

Stowarzyszenie oraz fundacja należą do najpopularniejszych podmiotów ekonomii społecznej w Polce. W związku z tym podejmując decyzję o podjęciu działalności w tej sferze należy zwrócić uwagę na wady i zalety obu form.

Fundacja a stowarzyszenie - porównanie

Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją dotyczą:

- celu - w przypadku stowarzyszenia może on być dowolny (zgodny z prawem), niezarobkowy. Może polegać na wspieraniu swoich członków. Fundacja realizuje cel społeczny lub gospodarczo użyteczny. Musi on być niezarobkowy i nie może polegać na wspieraniu fundatora czy jego bliskich;

- majątku - w momencie zakładania stowarzyszenia nie jest on potrzebny. Poza tym członkowie muszą płacić obowiązkowe składki. Fundacja nie powstanie bez przekazania majątku przez fundatora. Wyczerpanie się majątku wiąże się z likwidacją fundacji;

- założycieli - stowarzyszenie zakłada minimum 15 fizycznych osób. Powinny one mieć pełną zdolność do czynności prawnych. A co się tyczy cudzoziemców, to mogą oni być założycielami, jeśli są zameldowani w Polsce. Fundatorem (lub fundatorami) mogą być osoby fizyczne i prawne. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to fundatorami mogą być Polacy i cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania. Podmiot prawny może mieć siedzibę w Polsce i zagranicą;

- członków - dla stowarzyszenia członkowie są jego kapitałem. Jeśli będzie ich mniej niż 15 osób, to wiąże się to z likwidacją stowarzyszenia. Najważniejszą władzą tej formy podmiotu ekonomii społecznej jest walne zgromadzenie członków. Jeśli zezwala na to statut, członkami mogą być obcokrajowcy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby prawne, ale wyłącznie jako członkowie wspierający. W praktyce oznacza to, że nie maja prawa głosu we władzach stowarzyszenia. W przypadku fundacji nie ma członkostwa;

- sposobu powstania - w przypadku stowarzyszenia, co najmniej 15 osób fizycznych podejmuje uchwałę w tej sprawie. Natomiast fundacja powstaje w wyniku oświadczenia woli fundatora. Może to być akt notarialny lub testament.

- organów (władz) - stowarzyszenie obowiązkowo musi posiadać zarząd i organ kontrolo wewnętrznej (np., komisję rewizyjną). W przypadku fundacji wygląda to trochę inaczej. Fundacja musi posiadać zarząd, ale nie ma obowiązku posiadania wewnętrznej komórki, której celem będzie kontrola działań podejmowanych przez fundatorów. Jednak powołanie rady fundacji czy komisji rewizyjnej ma uwiarygodnić ten podmiot ekonomii, jeśli chodzi o współpracę z innymi podmiotami;

- nadzoru i kontroli wewnętrznej - nad stowarzyszeniami nadzór sprawuje starosta powiatu, na którym znajduje się jego siedziba. W przypadku fundacji organami kontrolnymi są właściwy minister (wskazany przez fundatora) oraz starosta powiatu ze względu na siedzibę tego podmiotu ekonomii społecznej.

Podzielcie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia stowarzyszenia lub fundacji. Gorąco zachęcamy!

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =