Jak określić wizję firmy?

Firma    
ocena

Wizja przedsiębiorstwa jest wyobrażeniem na temat jego przyszłości, najbardziej związanym z marzeniami kierownictwa w tym względzie. Wizje, które tworzą współczesne organizacja są różne. Niektóre z nich są wskazują na ambitne i śmiałe dążenia, inne opierają się głównie na zamierzeniach operacyjnych, krótkookresowych.

Jak określić wizję firmy?

photoxpress.com

Zdarza się, że jedna firma dokonuje podziału wizji firmy na obszary związanez działalnością biznesową, przedsięwzięciami wykraczającymi poza nią oraz dotyczące o troski zatrudnionych w firmie i społeczność lokalną. Wizja, która spełnia dla organizacji rolę kierunkowskazu działań bywa niewłaściwie formułowana. Jak określić wizję organizacji? Podajemy kluczowe wskazówki.

Znaczenie wizji

Wizja pozwala określić jakie działania powinna zrealizować organizacja, aby zając pożądaną, założoną pozycję w otoczeniu. Przyjęta wizja może zatem być pomocna w swoistym sprawdzaniu na ile bieżące działania przyczyniają się do osiągnięcia zamierzeń przedsiębiorstwa. Wizja ma swój motywacyjny wymiar, sama świadomość posiadania określonego ukierunkowania, zamierzenia oraz pewna ich trwałość, niezmienność zachęca do wysiłku na rzecz ich osiągnięcia.

Istotne znaczenie w tym zakresie ma fakt, że wizja jest wspólna, podzielana i rozumiana przez wszystkich członków organizacji, co spełnia funkcję integracyjną. Wizja jest również narzędziem służącym komunikacji z otoczeniem, tworzeniu wizerunku zewnętrznego.

Jak opracować wizję organizacji?

Wizja powinna ukazywać pożądany wizerunek przedsiębiorstwa w przyszłości. Zasadniczo musi zatem wskazywać jak daleko sięgają aspiracje kadry zarządzającej i jak są ambitne (czy przedsiębiorstwo zamierza zając pozycję lidera na rynku, czy też planuje ekspansję na skalę lokalną). Wizja ma „zaszczepić” inspirację, dlatego nie jest niezbędne, aby obraz z niej wynikający był zupełnie realistyczny.

Celem wizji jest zatem raczej wskazanie jaka może być organizacja przy sprzyjających jej działalności okolicznościach, niż jaka najprawdopodobniej będzie.

Wizja dotyczy przyszłości przedsiębiorstwa, koniecznie powinno się w niej znaleźć określenie domeny, czyli sprecyzowanie czym będzie się zajmować. Ważne jest aby wskazać jak organizacja postrzega swoją odpowiedzialność wobec interesariuszy. Wizja, jako że odnosi się do zamierzeń powinna ukazywać przesłanki, świadczące o tym, że cele zostały osiągnięte. Wizja pomimo, że odnosi się do pożądanego wizerunku przedsiębiorstwa, powinna „realnie spojrzeć” na posiadane przez organizację lub możliwe do uzyskania zasoby i umiejętności pozwalające na jej realizację w praktyce.

Punktem wyjścia do ustalania wizji, czyli tego jak organizacja ma funkcjonować w przyszłości jest jednak zawsze to czym organizacja jest obecnie jako całość (łącznie z elementami kulturowymi i tożsamościowymi).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =