Jak przebiega likwidacja fundacji?

Firma    
ocena

Likwidacja fundacji należy do skomplikowanych czynności. I jak do tej pory nie ma zgody, jeśli chodzi o przyczyny, na jakie można się powołać. Część ekspertów jest zdania, że fundację można zlikwidować tylko wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki wymienione w ustawie o fundacjach. Z kolei inni uważają, ze ustawodawca nie wyłączył możliwości statutowej likwidacji fundacji.

Jak przebiega likwidacja fundacji?

Należy zacząć od tego, że fundacja nie może zaprzestać swojej działalności na mocy własnej uchwały czy decyzji fundatora. Tym bardziej, że ten ostatni traci prawo do zarządzania przekazanym majątkiem w chwili zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku, gdy chcemy zlikwidować fundację, należy odwołać się do ustawy o fundacjach. Może ona zostać zlikwidowana, gdy;

- osiągnięto cel, dla którego została ustanowiona - warto zaznaczyć, że jest to powód likwidacji, który bardzo trudno udowodnić. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w które wszystkie cele zostały osiągnięte;

- wyczerpano środki finansowe i majątek fundacji - przesłanką może być także nie przekazanie przez fundatora majątku zgodnie z terminem, określonym w akcie założycielskim fundacji;

- w wypadkach innych niż przewidziane wyżej likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

Kolejną przyczynę likwidacji fundacji można znaleźć w Kodeksie Cywilnym. Fundacja powinna przestać istnieć, gdy nie ma powołanych organów, które umożliwiają prowadzenie działalności. W takiej sytuacji polskie ustawodawstwo przewiduje ustanawianie kuratora. Jeśli nie uda mu się powołać brakujących organów, to powinien on złożyć wniosek o likwidację fundacji.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, fundacja powinna być zlikwidowana wyłącznie z przyczyn wskazanych w polskim ustawodawstwie. Nie ma możliwości umieszczania w statucie innych przesłanek, umożliwiających rozwiązanie tego podmiotu. Tym bardziej, że statut musi być zgodny z obowiązującym prawem. W dokumencie tym mogą się znaleźć informacje, dotyczące sposobu przebiegu tego procesu.

Warto zaznaczyć, że statut powinien posiadać zapisy o sposobie likwidacji fundacji. W przypadku, gdy nie zostały umieszczone w tym dokumencie, odbywa się to na wniosek starosty lub wojewody.Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

Nosicie się z zamiarem likwidacji fundacji? Z jakiego powodu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =