Jak stworzyć umowę o dzieło?

Firma    
ocena

Umowa o dzieło jest prawdopodobnie jedną z najczęściej wykorzystywanych umów, przy różnych drobnych usługach pomiędzy osobą fizyczną, a pracodawcą.

Jak stworzyć umowę o dzieło?

sxc.hu

Ustawa kodeksu cywilny art. 627-646 reguluje ten rodzaj umowy, a określa go następująco:

Art. 627 Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Wszystkie składki z tytułu umowy o dzieło odprowadza zamawiający, czy najczęściej konkretny przedsiębiorca, odliczając podatek z przychodu wykonawcy. Opłata jest podzielona na zaliczkę na podatek dochodowy, którą pobiera się w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów. Łącznie koszty tegoż podatku wynoszą 19% uzyskanego przychodu , choć mogą wzrosnąć w przypadku korzystania przez wykonującego zlecenie z praw autorskich i praw pokrewnych.

Należy pamiętać, że podpisując umowę o dzieło pracodawca nie jest zobowiązany kodeksem pracy do urlopów, odpraw, zasiłków itp. Dlatego też pracodawcy wybierają częściej tego typu umowę niż inne.

Poniżej przykładowy wzór umowy o dzieło.UMOWA O DZIEŁO

W dniu .......................w ..................... pomiędzy ...................... z siedzibą w..................
reprezentowanym przez .................................zwanym dalej Zamawiającym, a ........................z siedzibą w .....................
reprezentowanym przez................................. zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca do wykonania przyjmuje........
...............................................................................................................................
2. Termin wykonania strony ustalają na dzień...........................................................
3. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości....................(słownie:..................................... zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie 7 dni od daty odbioru dzieła na rachunek bankowy Wykonawcy w ..................................nr...........................................
4. Jeśli wykonane dzieło będzie miało wady, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do jednego tygodnia od daty zgłoszenia.
5. Z tytułu nieterminowego wykonania dzieła Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą ........% wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wynikłą z nieterminowego wykonania dzieła szkodę.
2. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający po upływie terminu do wykonania dzieła od umowy odstąpi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy obciążają Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =