Jak założyć przedszkole?

Firma    
ocena
Założenie, choćby niedużej placówki opieki nad dziećmi może być świetnym pomysłem na biznes m.in. dla młodych rodziców którzy w ten sposób mogą z powodzeniem połączyć pracę z wychowaniem dziecka. W ostatnich latach przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia prywatnego przedszkola zostały znacznie uproszczone.

Jak założyć przedszkole?

freeimages.com

Obecnie kwestie związane z zakładaniem placówek przedszkolnych reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Akty  te zakładają, iż każdy kto zarejestruje działalność gospodarczą może założyć jedną z trzech form placówek – przedszkole, punkt przedszkolny i zespół przedszkolny. Rodzaj działalności  gospodarczej  - działalność jednoosobowa, spółka -  jest decyzją uznaniową założyciela. Osoby fizyczne mogą zakładać placówki przedszkolne niepubliczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsce zamieszkania;

- określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

- wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- realizację innych zadań statutowych;

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce;

- statut placówki (przedszkola) lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zespół lub punkt przedszkolny).

Jak dostać dofinansowanie

Niepubliczne przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne mogą liczyć na dotacje z gminy, których wysokość jednak nie jest szczegółowo określona w przepisach i zależy od możliwości finansowych danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wszystkich placówek niepublicznych konieczne jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub gminy o przyznanie dotacji na rok następny do 30 września br. gdyż  gmina musi zaplanować taki wydatek w swoim budżecie.

Wymogi kadrowe

Każdy podmiot który zdecyduje się na zarejestrowanie działalności gospodarczej może założyć placówkę przedszkolną, jednakże osoby które bezpośrednio będą zajmowały się pracą z dziećmi muszą legitymować się ściśle określonymi kwalifikacjami. Kwalifikacje te są takie same dla przedszkoli niepublicznych, punktów i zespołów przedszkolnych. Stanowisko nauczyciela w przedszkolu może zajmować osoba, która:

- posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli;

- przestrzega podstawowych zasad moralnych;

- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba która ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Co będzie sprawdzał SANEPID i inspekcja budowlana

Osoby które planują otworzyć placówkę przedszkolną spełnić muszą m.in.. następujące wymogi:

1) budynek musi znajdować się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia oraz posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;

- powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas    pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

- w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;

- jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

- zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

- apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Jakie były Wasze doświadczenia przy zakładaniu przedszkola?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =