Jak założyć Zakład Aktywności Zawodowej?

Firma    
ocena

Pod pojęciem Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) kryje się jedna z form zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy upośledzonych umysłowo. Placówki tego rodzaju mogą być zakładane przez fundacje czy stowarzyszenia.

Jak założyć Zakład Aktywności Zawodowej?

photoxpress.com

Podstawą prawną działania ZAZ - ów jest ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Drugim ważnym aktem prawnym jest także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 stycznia 2000 roku w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej. Na utworzenie ZAZ -u potrzeba od roku do nawet dwóch lat.

Warto wiedzieć, że ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. W praktyce jest to specjalnie wydzielona jednostka, które musi uzyskać odpowiedni statut. W związku z tym trzeba spełnić określone warunki. Po pierwsze, co najmniej 70% zatrudnionych w ZAZ-ie powinny stanowić osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Po drugie, spełniać normy BHP, jeśli chodzi o obiekty i pomieszczenia. Powinny one być także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po trzecie, powinny być zapewnione poradnictwo, usługi rehabilitacyjne, doraźna oraz specjalistyczna opieka medyczna. Po czwarte, zyski z prowadzonej działalności powinny być przekazywane na zakładowy fundusz aktywności. Po piąte, należy posiadać pozytywna opinię starosty, jeśli chodzi o utworzenie ZAZ - u.

Status ZAZ - u uzyskuje się na mocy decyzji wydawanej przez wojewodę na wniosek zainteresowanego podmiotu. Najpierw należy postarać się o zgodę starosty na utworzenie tej jednostki. Następnie Państwowa Inspekcja Pracy powinna wydać pozytywną opinię, jeśli chodzi o pomieszczenia, z których będą korzystały osoby niepełnosprawne. Chodzi o spełnianie norm BHP oraz dostosowanie ich do potrzeb przyszłych pracowników. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do wojewody.

Na tym etapie zakładania ZAZ-u oceniane będą planowane koszty utworzenia, a następnie funkcjonowania tej jednostki. Po uzyskaniu zgody wojewody następuje zawarcie odpowiedniej umowy. Dotyczy ona takich zagadnień jak wysokość i termin przekazania środków PFRON (przeznaczonych na utworzenie ZAZ), wysokość i sposób przekazywania środków PFRON przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną ZAZ do końca danego roku kalendarzowego, warunki renegocjacji umowy oraz termin, w jakim musi być zawarta umowa ubezpieczenia wyposażenia i środków trwałych dofinansowanych ze środków PFRON.

Po uzyskaniu statusu ZAZ-u organizator, czyli zakładający ten podmiot zobowiązany jest do złożenia kopi decyzji do odpowiedniej jednostki samorządu wojewódzkiego. Do tego dokumentu należy dołączyć wniosek o uruchomienie środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

Co myślicie o powyższej procedurze? Jest się czego bać? ;) Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =