Jakie są przepisy o kasach fiskalnych?

Firma    
ocena

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień od tego obowiązku.

Jakie są przepisy o kasach fiskalnych?

photoxpress.com

Zgodnie z art. 11 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników zryczałtowanych zobowiązani są do użytkowania kasy fiskalnej. Jednakże osobom podejmującym działalność gospodarczą przysługuje zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej do przekroczenia określonego limitu obrotów w wysokości 20.000 zł dla rozpoczynających działalność, lub po przekroczeniu 40.000 zł obrotu rocznego dla pozostałych przedsiębiorców. Ponadto ustawodawca określa jakie rodzaje prowadzonej działalności mogą skorzystać z przywileju zwolnienia przedmiotowego z kas rejestrujących. Istotną zmianą która miała miejsce w ostatnim czasie jest wyłączenie ze zwolnienia w zakresie posiadania kas rejestrujących tzw. wolnych zawodów czyli m.in.: prawników, usług finansowo-księgowych, usług w zakresie  ochrony zdrowia i opieki społecznej, tłumaczy, rzeczoznawców itp.

Ulga na zakup kasy

Ustawa o VAT stanowi iż, podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia.  Podatnik może odliczyć 90% ceny zakupu, nie uwzględniającej podatku, pod warunkiem, że nie przekracza ona 700 złotych. Aby skorzystać z ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kasy rejestrującej, należy:

- rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w ustawowo określonych terminach z zastosowaniem co najmniej ¼ liczby kas, która została zgłoszona w urzędzie skarbowym na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania;

- zapłacić cała kwotę z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej i zachować dowód zapłaty;

- złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie musi zostać złożone przed rozpoczęcie ewidencjonowania;

- powiadomić właściwy urząd skarbowy o instalacji kasy w terminie 7 dni. Urząd nadaje numer ewidencyjny, który powinien zostać naniesiony na kasę.

Kiedy trzeba zwrócić ulgę?

Podatnicy muszą zwrócić kwotę ulgi przyznanej z tytułu kupna kasy, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

- zaprzestaną jej używania lub niedokonaną w obowiązującym terminie zgłoszenia do obowiązkowego przeglądu technicznego;

- zaprzestaną działalności;

- nastąpi otwarcie likwidacji;

- zostanie ogłoszona upadłość;

- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa;

- dokonają odliczenia z naruszeniem przepisów.

Kasa fiskalna- jak skorygować transakcję

Pamięć fiskalna kasy została skonstruowana w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatników, to znaczy, że nie ma możliwości modyfikacji danych wprowadzonych już do kasy. Korekta treści paragonu jest możliwa jedynie przed jego wydrukowaniem, czyli przed zapisaniem danych w pamięci kasy fiskalnej. Jednak zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży. Skoro więc kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych.

W sytuacji takiej prowadzić należy ewidencję korekt, z której wynikać powinna kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Nie ma określonego wzoru takiej ewidencji ale na pewno musi ona zawierać co najmniej niezbędne dane do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące powinny pozwalać na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Musicie korzystać z kasy fiskalnej? A może jesteście zwolnieni z tego obowiązku? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =