Konto firmowe a osobiste przy prowadzeniu firmy - porównanie

Firma    
ocena

Obowiązek posiadania rachunku firmowego funkcjonował w Polsce w przeszłości do roku 2002. Wówczas wprowadzono zmiany w przepisach i opodatkowano oszczędności gromadzone na kontach indywidualnych, nie tylko na kontach firmowych. Przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do posiadania rachunku bankowego, ale w tym obszarze występują pewne ograniczenia.

Konto firmowe a osobiste przy prowadzeniu firmy - porównanie

photoxpress.com

Małe firmy

Drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność przysparzającą stosunkowo niskie obroty, nie muszą posiadać konta firmowego do prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Nie ma przeciwwskazań do tego, by osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczała transakcje gotówką lub przy użyciu konta osobistego właściciela. Przepisy nie określają jednoznacznie za pomocą jakiego rachunku firmowego czy prywatnego mają być prowadzone rozliczenia.

Warto jednak przemyśleć otwarcie drugiego rachunku - czy to firmowego czy prywatnego, które będzie służyło do rozliczeń firmy dla własnej wygody, aby wyraźnie rozgraniczyć te dwa obszary.

Decydując się na korzystanie z konta prywatnego do celów firmowych należy też sprawdzić postanowienia umowy z bankiem, dotyczącej konta osobistego, gdyż może znaleźć się tam zapis zabraniający wykorzystywanie konta osobistego do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Duża wartość transakcji

Jeśli firma przeprowadza z kontrahentami transakcje o dużej wartości, wówczas ma obowiązek rozliczania ich za pomocą konta bankowego. Mówią o tym zapisy art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. I tak, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Rachunek bankowy, służący do rozliczeń firmowych należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym na druku CEIDG-1 oraz w ZUS na druku ZBA. W ten sam sposób należy powiadomić urzędy o zmianach numerów rachunków i dodatkowych kontach bankowych firmy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =