Kontrola koncentracji przedsiębiorstw

Firma    
ocena

Koncentracja przedsiębiorstw jest formą reorganizacji przedsiębiorstwa, która jest pożądana w warunkach dynamicznego rozwoju konkurencji na rynku europejskim i światowym. Ekonomiczne ujęcie procesów koncentracji skupia się analizach dotyczących zmian w strukturach organizacyjnych firm, realizowanych przez nie strategii rynkowych oraz ekonomicznych skutkach koncentracji dla całego rynku. Koncentracja ma miejsce wówczas, gdy następuje trwała zmiana kontroli w związku z połączeniem się dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw lub ich części.

Kontrola koncentracji przedsiębiorstw

pixabay.com

W polskim prawie zasady i procedury związane z kontrolą koncentracji przedsiębiorstw zostały uregulowane w Ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami). Co do zasady, zamiar koncentracji przedsiębiorstw podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, jeżeli koncentracja może mieć wpływ na kształt rynku i warunki konkurencji. Na strukturę rynku nie wpłyną bowiem połączenia przedsiębiorstw małych, których zakres działania jest regionalny i nie posiadają one odpowiedniej siły rynkowej, by zagrozić konkurencji na danym obszarze (rynku geograficznym).

Dopiero przekroczenie pewnych progów, odzwierciedlających siłę rynkową przedsiębiorstw przesądza o obowiązku dokonania zgłoszenie jeszcze przed dokonaniem koncentracji. Ustawa wskazuje, że zgłoszeniu podlegają koncentracje, w których uczestniczą podmioty:

- posiadające łączny światowy obrót (obliczany łącznie dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia na poziomie przekraczającym równowartość 1 000 000 000 euro lub;

- posiadające łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obliczany dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia na poziomie przekraczającym równowartość 50 000 000 euro. [1]

Powyższy obowiązek związany jest z podjęciem przez przedsiębiorstwa, spełniające powyższe kryteria, czynności prawnych zmierzających do formalnego przejęcia kontroli na skutek:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (fuzja);

- przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców (zawarcia odpowiedniej umowy, nabycie kontrolnego pakietu akcji itp.);

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (tzw. joint ventures);

- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części innego przedsiębiorstwa) – w sytuacji gdy obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro) – np. na skutek ogłoszenia upadłości przez przejmowanego przedsiębiorcę [2].

Spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków nakłada na przedsiębiorcę obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeszcze przed jej sfinalizowaniem. Koncentracja dokonana z naruszeniem tych zasad może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla przedsiębiorstw – nałożeniem kary finansowej czy obowiązku zbycia przejętych części mienia. Ustawa wskazuje także bezpośrednio na przypadki, gdy zamiar dokonania koncentracji nie podlega zgłoszeniu.

Dotyczy to sytuacji, gdy:

- obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro (koncentracja bagatelna);

- docelowo przedsiębiorstwa nie dokonują koncentracji, lecz ich działalność polega na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży (dotyczy to przedsiębiorstw, które zajmują się inwestowaniem na własny lub cudzy rachunek w akcje albo udziały innych przedsiębiorców). Warunkiem zwolnienia z obowiązku zgłoszenia jest  odsprzedanie tych praw przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia i nie wykorzystywania ich dla zarządzania przedsiębiorstwami

- przedsiębiorcę nabywa czasowo akcje lub udziały w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;

- koncentracja następuje w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego

- przedsiębiorstwa łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej [3].

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorstw i prowadzone w tym zakresie postępowanie administracyjne zostaje zakończone decyzją Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Decyzja, jaką wydaje Prezes Urzędu może mieć postać:

1. decyzji wyrażającej zgodę bezwarunkową na dokonanie koncentracji;

2. decyzji warunkowo wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, w której to decyzji Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorców obowiązki lub zobowiązania mające wyeliminować ryzyko dla konkurencji na rynku;

3. decyzję wyjątkowo zezwalającą na dokonanie koncentracji, jeżeli strony postępowania wykażą, że koncentracja przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego lub może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową [4];

4. decyzji zakazującej koncentracji [5].

Jeżeli koncentracja została już dokonana, a nie została zgłoszona (naruszono prawo), Prezes Urzędu może w drodze decyzji nakazać podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji lub zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, który nie zastosował się do obowiązujących przepisów. [6]

 

Źródła:

[1] Art. 13 ust. 1 pkt. 1),2) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

[2] Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

[3] Art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

[4] Art. 20 ust. 2 pkt. 1),2) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

[5] Art. 19 ust.2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

[6] Art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zmianami)

Wiedzieliście, że koncentracja przesiębiorstw podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =