Korzyści z zatrudniania praktykantów

Firma    
ocena

Praktyki i staże to popularny wśród młodych ludzi sposób na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i wzbogacenie CV, dla pracodawców jest to z kolei szansa na uzupełnienie braków kadrowych m.in. w okresie urlopowym, a także możliwość wyłowienia spośród praktykantów nieoszlifowanych diamentów, czyli przyszłych wartościowych pracowników.

Obecnie popularną metodą pozyskiwania nowych pracowników jest przyjmowanie osób na tzw. praktyki absolwenckie. Co prawda osoby te najczęściej nie mogą wykazać się doświadczeniem, pracodawca ma jednak możliwość sprawdzić, czy dany kandydat nadaje się do pracy na konkretnym stanowisku, zanim zdecyduje się zatrudnić go na podstawie umowy o pracę.

Praktyka zgodnie z prawem

Zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 5 ustawy o praktykach absolwenckich, odbywa się ją na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, której stronami są praktykant i pracodawca. Praktykantem może być absolwent co najmniej gimnazjum, który w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończył 30 lat.

Umowa taka powinna zawierać postanowienia o:

- rodzaju pracy,
- okresie trwania praktyki (nie dłużej niż 3 miesiące),
- wysokości miesięcznego świadczenia pieniężnego (praktyka może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie są natomiast podstawą odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.)
- tygodniowym wymiarze czasu pracy.

Praktyka a staż

Inną niż praktyki formą jest staż, który oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Korzyści dla pracodawcy

Zarówno praktyki jak i staż nie podlegają (z małymi wyjątkami) przepisom Kodeksu Pracy. Dzięki temu pracodawca ma możliwość sprawdzenia umiejętności predyspozycji potencjalnego pracownika bez konieczności zakładania akt osobowych, czy konieczności zapewnienia urlopów lub szczególnej ochrony pracowniczej. Każdy pracodawca powinien pamiętać jednakże, iż powyższe formy nie mogą mieć charakteru trwałego i powinny być uregulowane stosownymi umowami o staż czy praktykę, praca praktykantów nie może być podstawą funkcjonowania firmy i sposobem na oszczędności kadrowe. Trzeba również liczyć się z ryzykiem większej ilości błędów popełnianych przez niedoświadczone osoby i koniecznością wzmożonego nadzoru nad ich pracą.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =