Księgowanie umorzenia należności

Firma    
ocena

Do umorzenia należności dochodzi gdy wierzyciel wyda oświadczenie o zwolnieniu z długu. Dokonanie umorzenia podlega ewidencji w księgach rachunkowych. Umorzone należności najczęściej odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Jeśli umorzone należności zostały wcześniej objęte odpisem aktualizującym wartość należności, to odpisu dokonuje się w ciężar odpisów aktualizujących. Jak należy księgować umorzenie należności? Podajemy kluczowe wskazówki.

Księgowanie umorzenia należności

photoxpress.com

Na czym polega umorzenie należności?

Brak zapłaty należności w terminie powoduje, że stają się one zaległością począwszy od dnia następującego po dniu, będącego terminem zapłaty. Umorzenie to zwolnienie dłużnika z długu wobec jednostki sektora finansów publicznych, czego konsekwencją jest odstąpienie od dochodzenia należności przez wierzyciela. Umorzenia nie można dokonywać z powodu zapłaty, przedawnienia lub nieściągalności długu. Przyczyną odstąpienia od dochodzenia należności może być niewystarczający charakter innego rodzaju ulgi w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. Zwolnienie z uregulowania należności może być w całości lub części zobowiązania.

Sposób księgowania umorzenia należności

Sposób ewidencjonowania umorzenia zależy od tego czy wcześniej dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Gdy należność była objęta odpisem aktualizującym wartość należności księgowania dokonuje się następująco:

- Przypis należności dokonywany jest na koncie „Należności z tytułu dochodów budżetowych” po stronie winien i na koncie „Przychody i koszty finansowe” po stronie ma.

- Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności polega na księgowaniu należności po stronie winien na koncie „Pozostałe przychody i koszty” i odsetek na koncie „Przychody i koszty finansowe” oraz na koncie „Odpisy aktualizujące należności” po stronie ma.

- Decyzja o umorzeniu należności jest ewidencjonowana jest po stronie winien na koncie „Odpisy aktualizujące należności” i po stronie ma na koncie „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Ponadto przypis należności księguje się tak jak poprzednio na kontach „Należności z tytułu dochodów budżetowych” i „Przychody i koszty finansowe”. Decyzję o umorzeniu ewidencjonuje się wykorzystując konto:

- „Pozostałe przychody i koszty” - umorzenie należności głównej po stronie winien;

- „Przychody i koszty finansowe” - umorzenie odsetek za  zwłokę po stronie winien;

- „Należności z tytułu dochodów budżetowych” po stronie ma.

 

 

Źródła:

[1] Jak poprawnie księgować przypis należności oraz jej umorzenie?, Biuletyn Finanse Publiczne, dostępny w Internecie: http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=967.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =