Na czym polega kontrola PIP?

Firma    
ocena

Państwowa Inspekcja Pracy to organ państwowy, który posiada niezwykle szerokie kompetencje, które określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ona prawo do nadzorowania oraz kontrolowania przestrzegania przepisów prawa pracy. Kontrola PIP przeprowadzają inspektorzy okręgowych inspektoratów pracy.

Na czym polega kontrola PIP?

photoxpress.com

Zgodnie z art. 26 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy kontrola może być przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Prawo przewiduje także możliwość przeprowadzania niektórych czynności w siedzibie jednostki organizacyjnej PIP.

W większości przypadków przed rozpoczęciem swoich działań inspektor jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie kontrolowanego podmiotu. Jednak prawo przewiduje reguły od tej zasady. Chodzi o sytuacje, w których informacja taka może mieć wpływ na przebieg i wyniki kontroli. Niektóre z kontroli mogą być przeprowadzone niezależnie w każdej porze dnia i nocy.

W trakcie tych kontroli inspektor ma prawo do:

- swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

- przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy (wraz z możliwością utrwalania przebiegu i wyników tych oględzin);

- żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;

- żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności podmiotu kontrolowanego, jak również dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;

- żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;

- zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;

- wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego;

- sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;

- korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Czy w Waszym miejscu zatrudnienia pojawiła się kiedyś Państwowa Inspekcja Pracy? Jak przebiegała ich wizyta kontrolna?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =