Obliczanie składek ZUS za pracownika

Firma    
ocena

Pracodawcy są zobowiązani do odprowadzania składek ubezpieczeniowych do ZUS za zatrudnianych pracowników. Jak rozliczać składki ZUS za zatrudnianych pracowników? Jakie obowiązki wobec ZUS ciążą na pracodawcy w przypadku zatrudniania nowego pracownika? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Obliczanie składek ZUS za pracownika

pixabay.com

Nowozatrudnionego pracownika należy zgłosić w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Niezbędny jest do tego druk ZUS ZUA, w którym kod tytułu ubezpieczenia pracownika stanowi 01 10, a jeżeli zatrudniany jest młodociany pracownik to powinien być podany kod 01 20. Na pracodawcy ciążą obowiązki zgłoszeniowe także w sytuacji, gdy do ubezpieczenia zdrowotnego są zgłaszani członkowie rodziny nowozatrudnionego pracownika. Zgłoszeniu do ubezpieczenia członków rodziny pracownika służy druk ZUS ZCNA. Ponadto konieczne jest comiesięczne rozliczanie składek od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia w imiennym raporcie.

Dokonywanie rozliczeń składek ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobowiązani do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym (jeżeli przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie to termin ich opłacenia upływa 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym). Do ZUS odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, tj. emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składka emerytalna jaką odprowadza pracodawca wynosi 9,76% podstawy wymiaru (taką samą część opłaca pracownik). Od 1 lutego 2012 r. pracodawca opłaca 6,5% podstawy wymiaru składki rentowej (pracownik pokrywa w tym przypadku 1,5 % podstawy wymiaru).

Z kolei składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% finansuje jedynie pracownik. Składka wypadkowa jest natomiast opłacana wyłącznie przez pracodawcę, a jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla określonego płatnika. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru. Składkę tę ustala, nalicza z dochodu pracownika i odprowadza do ZUS - pracodawca. Ponadto odprowadzane są składki na FP i FGŚP (nie dotyczy to pracowników, którzy osiągnęli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn).

 

 

Źródła:

[1] Dorota Wyderska, Jak rozliczyć składki ZUS za zatrudnianego pracownika?, Gazeta Podatkowa nr 5 (837) z dnia 16.01.2012, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,109,101698,jak-rozliczyc-skladki-zus-za-zatrudnianego-pracownika.html.

[2] Składki ZUS przy zatrudnianiu pracowników, Money.pl, dostępny w Internecie: http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/skladki;zus;przy;zatrudnianiu;pracownikow,20,0,429076.html.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =