Rejestracja firmy - informacje

Firma    
ocena

Przed zarejestrowaniem swojej firmy przyszły przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: czy zamierza prowadzić działalność gospodarczą w pojedynkę czy z pomocą wspólnika (lub wspólników), co będzie przedmiotem działalności firmy, jaki rozmiar działalności przewiduje, jak wiele środków finansowych jest w stanie przeznaczyć na otwarcie przedsiębiorstwa, czy zamierza zatrudniać pracowników i jaki sposób rozliczeń podatkowych będzie dla niego najkorzystniejszy?

Rejestracja firmy - informacje

sxc.hu

Najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza. Oprócz tej formy istnieje możliwość założenia spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej (spółki te określane są mianem spółek osobowych), jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej (określanych mianem spółek kapitałowych). Założenia wymienionych wyżej spółek muszą dokonać co najmniej dwaj wspólnicy – wyjątkiem jest spółka z o.o. i spółka akcyjna, które mogą być spółkami jednoosobowymi. Funkcjonowanie wymienionych spółek – za wyjątkiem spółki cywilnej, której działalność warunkują postanowienia kodeksu cywilnego – regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Warto także podkreślić, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej konieczne jest utworzenie w tych formach prawnych tzw. kapitału zakładowego, którego minimalna wartość w spółce komandytowo-akcyjnej wynosi 50.000 zł, w spółce z o.o. – 5.000 zł, natomiast w spółce akcyjnej – 100.000 zł.

W przypadku założenia indywidualnej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca musi udać się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, zabierając ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. paszport) oraz numer NIP. W urzędzie należy pobrać druk EDG-1 (lub przyjść już z wcześniej wypełnionym drukiem – gotowe wzory znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów lub na stronach o tematyce finansowej), który zawiera takie zasadnicze informacje, jak dane identyfikacyjne wnioskodawcy i dane do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najwięcej problemów sprawia zazwyczaj przyszłym przedsiębiorcom podanie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona oraz przewidywany rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Dlatego przed udaniem się do urzędu warto zastanowić się nad tymi dwoma kwestiami, jak również nad planowanym zatrudnieniem w przedsiębiorstwie. Przyszłym przedsiębiorcom warto zasugerować, aby wybierali wszystkie działalności, jakie przewidują do realizacji w przyszłości i podawali je na druku EDG-1, a jeśli nie starczy miejsca – również na załączniku EDG-RD. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej wynika z wybranej formy opodatkowania w przedsiębiorstwie. Przy dużych przychodach konieczne będzie prowadzenie pełnej księgowości. W pozostałych przypadkach możliwe jest rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, wybierając takie formy opodatkowania, jak: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa czy podatkowa księga przychodów i rozchodów, która jest wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadku wyboru przyszłej działalności przedsiębiorstwa w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =