Remanent likwidacyjny w firmie

Firma    
ocena

W związku z likwidacją firmy podatnik VAT czynny musi poinformować o zakończeniu działalności gospodarczej i zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu Urząd Skarbowy na specjalnie do tego celu przeznaczonym formularzu VAT-Z. Kluczową kwestie stanowi jednak rozliczenie podatku VAT za ostatni miesiąc prowadzenia działalności.

Remanent likwidacyjny w firmie

photoxpress.com

Spis z natury

Zaprzestanie prowadzenia działalności przez osobę fizyczną oraz rozwiązanie spółki cywilnej lub spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej pociąga za sobą konieczność dopełnienia licznych obowiązków w zakresie podatku VAT. Podstawowy dotyczy spisu z natury, sporządzanemu na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub na dzień rozwiązania spółki. Obejmuje on towary, od których po nabyciu podatnik odliczył VAT naliczony, jednak nie stały się przedmiotem dostawy (nie obejmuje towarów, od których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT). Informacja o remanencie likwidacyjnym musi zostać dołączona do deklaracji za okres obejmujący dzień zakończenia działalności.

Podstawę opodatkowania dla celów inwentaryzacji stanowi cena nabycia towarów (netto), lub jeśli nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, ustalone na moment dostawy tych towarów, skorygowana do wartości na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. podstawę opodatkowania ustala się w sposób następujący: „….przy określeniu podstawy opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury uwzględnia się cenę nabycia w momencie dokonywania spisu. Zatem przy likwidacji (zaprzestaniu) działalności … pozwala uwzględnić realną wartość towarów podlegających spisowi (np. w przypadku środków trwałych wartość uwzględniającą zużycie tych środków…".

W niektórych sytuacjach np. ze względu na upływający termin przydatności lub zły stan techniczny warto zlikwidować niektóre towary jeszcze przed zakończeniem działalności. Pozwoli to zminimalizować wartość VAT w remanencie likwidacyjnym. Należy jednocześnie pamiętać o udokumentowaniu likwidacji (np. protokół likwidacji, faktura ze skupu surowców wtórnych) oraz o przeznaczeniu do likwidacji tylko tych towarów, w przypadku, których jest to bezwzględnie uzasadnione.

Po rozliczeniu VAT za towary objęte spisem z natury ich dostawa jest przez okres 12 miesięcy zwolniona z opodatkowania, co daje wolną rękę w kwestii sprzedaży wspólnikom rozwiązanej spółki czy osobom fizycznym, które zlikwidowały działalność gospodarczą.

Wniosek o zwrot VAT

Osobom fizycznym kończącym działalność gospodarczą oraz wspólnikom likwidowanych spółek przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Różnica wykazana w deklaracji podatkowej za okres, w którym te osoby lub spółki były czynnymi podatnikami VAT następuje w ustawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Jeśli o zwrot starają się byli wspólnicy spółek, wówczas do deklaracji powinna być dołączona umowa spółki oraz wykaz rachunków bankowych byłych wspólników, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku. Proporcje zwrotu ustalane są na podstawie udziałów w spółce, a jeśli umowa ich nie określa, wówczas urząd uznaje, że są równe.

Zaznaczyć należy, że podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki VAT bez względu na zakończenie działalności gospodarczej czy rozwiązanie spółki. Jeśli w ostatniej deklaracji VAT stwierdził chęć przeniesienia kwot nadwyżki na kolejny miesiąc, wówczas, przez okres pięciu lat przysługuje mu prawo do złożenia korekty i wnioskowanie o zwrot bezpośredni.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =