Sposób przyznawania nagród dla pracowników

Firma    
ocena

Zdarza się, iż pracodawca oprócz pensji i różnego rodzaju premii decyduje się na docenienie najlepszych pracowników nagrodą o charakterze pieniężnym lub rzeczowym. Ustawodawca pozostawił tutaj duży margines swobody w wyborze rodzaju i wysokości takiej nagrody oraz kryteriów jej przyznawania.

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników stanowią wyraz uznania dla lojalności pracownika jego zasług dla firmy czy wieloletniej pracy. Kodeks pracy stanowi jedynie, iż pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Przepisy nie precyzują żadnych szczegółów co do rodzaju przyznawanych pracownikom nagród i wyróżnień, ani co do trybu ich przyznawania, co oznacza iż pracodawca sam może decydować o tych kwestiach.

Najczęściej pracodawcy regulują kwestie związane z nagrodami i wyróżnieniami w stosownym regulaminie o charakterze wewnątrzzakładowym. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala na jasne i precyzyjne określenie reguł ich przyznawania i tym samym uniknięcie konfliktów pomiędzy pracownikami. Należy mieć świadomość, że przyznanie nagrody zależy wyłącznie od woli pracodawcy i nie ma charakteru ani obowiązkowego ani roszczeniowego tzn. nie podlega kontroli sądowej. Sąd Najwyższy stwierdził, iż przesłanką nabycia prawa do nagrody jest akt przyznania jej pracownikowi przez pracodawcę - złożenie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy. Dopóki pracodawca nie złoży stosownego oświadczenia woli, określającego prawo do nagrody (jej postać, wysokość) pracownik nie nabywa do niej prawa.

Nagrody jubileuszowe

Oprócz powyższych istnieje również inny rodzaj nagród, nie uregulowanych w kodeksie pracy, a w przepisach dotyczących konkretnych grup zawodowych. Mają one w przeciwieństwie do nagród z art. 105 k.p charakter roszczeniowy co oznacza, iż pracownik który spełni określone w przepisach warunki ma prawo domagać się otrzymania takiej nagrody są to m.in. nagrody jubileuszowe. Na przykład nauczyciel który osiągnie określony staż pracy otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

- za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

- za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

- za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

- za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

- za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Przyznano Wam kiedyś w pracy nagrodę lub wyróżnienie? W jakiej formie? Z jakiego powodu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =