Szkolenia BHP - informacje

Firma    
ocena

Szkolenia BHP są obowiązkiem każdej firmy. Obecnie nawet jednoosobowa działalność gospodarcza ma obowiązek wykazać, że przeszkoliła się z wiedzy o udzieleniu pierwszej pomocy, obsługi gaśnicy i prawidłowym ułożeniu ciała podczas pracy biurowej. Szkolenia powinny być przeprowadzane przez pracodawców zgodnie z przepisami. Firma może zatrudniać BHP-owca na stałe lub na poczet szkoleń korzystać z usług firmy uprawnionej do prowadzenia tego typu działalności.

Szkolenia dzielimy na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Wstępne podzielić możemy na instruktaż ogólny, instruktaż stanowiska i szkolenie podstawowe. Szkolenia  okresowe, mają na celu przypomnienie i zapamiętanie wiedzy i umiejętności pracowników z dziedziny BHP.

Instruktarze BHP nie są raczej brane na poważnie. Poważnie jest traktowany jedynie obowiązek ich przeprowadzania. Samo szkolenie albo wykonywane jest niedbale albo wcale. Podczas wyjazdowego szkolenia dla pracowników firmy mało kto, po hucznych wieczornych integracjach, przyswaja informacje serwowane przez najczęściej zafascynowanego swoją profesją BHP-owca. Szkoda, bo może uniknęlibyśmy bolesnych skrzywień kręgosłupa, gdybyśmy wiedzieli jakie ćwiczenia mięśni przeprowadzać siedząc osiem godzin za biurkiem, wiedzielibyśmy, jak ewakuować się w palącego się budynku, zamiast biegać w popłochu szukając telefonu alarmowego i wyjść przeciwpożarowych.

Instruktaż ogólny z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, musi przejść każdy nowo zatrudniany pracownik. Każdy student i uczeń szkoły zawodowej odbywający na terenie naszej firmy praktykę. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem pracy, czy praktyki. Winno się na nim zapoznać osobę szkoloną z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminach pracy zbiorowej. Z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi u konkretnego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Niezależnie od tego ile razy w ilu firmach pracownik takie szkolenie przechodził, rozpoczynając nową prace, będzie musiał przejść je po raz kolejny. Poza firmami wyspecjalizowanymi w szkoleniach BHP, przeprowadzać je mogą również pracownicy, którzy ukończyli aktualne szkolenie BHP. Istnieje jednak ryzyko, że  będzie sprowadzało się do przedstawienia pracownikowi do podpisu druku, w którym oświadcza że zapoznał się z przepisami i odbył instruktaż.

UWAGA!

Instruktaż na stanowisku, muszą odbyć pracownicy zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych. Powinni oni posiadać wiedzę o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku, wiedzę o sposobach ochrony przed zagrożeniami i bezpiecznego wykonywania pracy. Innymi niż pracodawca czy zewnętrzna firma osobami przeprowadzającymi instruktaże mogą być osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, a także pracownicy Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zwolnionymi ze szkolenia są osoby, o zawodzie technika BHP, absolwenci studiów wyższych o kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, podyplomowych w zakresie BHP oraz inspektorzy pracy.

 

Okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są dla tych samych pracowników. O częstotliwości przeprowadzania szkoleń decyduje pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników. Na stanowiskach robotniczych  powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy lata. W przypadku stanowisk o dużym ryzyku wypadków – co najmniej raz w roku. Reszta pracowników może odbywać szkolenia co sześć lat. Zakończeniem instruktażu, powinien być egzamin sprawdzający. Przeprowadzający szkolenie wystawia certyfikat, który będzie dołączony do akt pracowniczych. Tutaj znów praktyka ukazuje, że sama fizyczna jedynie obecność (zmęczonego integracją podczas wyjazdowego szkolenia pracownika) wystarcza, aby taki certyfikat uzyskać. Samo ustalenie prawa względem przestrzegania przepisów BHP, a także stosownych szkoleń,  nie zmniejszy ilości wypadków i nie podniesie bezpieczeństwa i higieny w pracy. Jak zwykle mądry Polak wprowadza w swojej firmie konkretne zmiany dopiero po szkodzie.

Regulacje prawne dotyczące BPH:

1.ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

2.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

3.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.

nr 62, poz. 285 (1 lipca 2005 r. zostanie zastąpione przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 180, poz. 1860),

4.rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

5.rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków

i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279)

6.rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80,

poz. 725),

7.rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047)

8.rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom (Dz.U. nr 114, poz. 545 z późn. zm.)

9.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288

10.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287),

11.rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

 

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =