Zatrudnienie absolwenta - warto?

Firma    
ocena

Sytuacja na rynku pracy zmusza od kilku lat młodych ludzi do poszukiwania zatrudnienia poza granicami kraju. Wiele osób - mimo zdobycia solidnego wykształcenia, dobrej znajomości języków obcych i ukończenia niekiedy kursów specjalistycznych, często nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy w Polsce. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, prawie co czwarta młoda osoba, która nie ukończyła 25 lat, ma problem ze znalezieniem pracy. Dlatego też perspektywa podjęcia atrakcyjnej pracy za granicą stanowi jedno z możliwych rozwiązań dla młodych osób.

Zatrudnienie absolwenta - warto?

photoxpress.com

Innym rozwiązaniem, które warto wypróbować przed ewentualnym zdecydowaniem się na wyjazd do pracy poza granicami kraju, jest zarejestrowanie się przez absolwenta w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dotyczy to zarówno absolwentów szkół zawodowych, techników, liceów czy studiów wyższych. Z racji zbyt młodego wieku osoby te zwykle nie spełniają warunków do ubiegania się o zasiłek, który można otrzymać wykonując pracę w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej rok i otrzymując w tym czasie wynagrodzenie odpowiadające co najmniej miesięcznej płacy minimalnej, od której pracodawca odprowadzał składkę na Fundusz Pracy. Mimo braku otrzymywania zasiłku absolwenci powinni zarejestrować się jako bezrobotni, ponieważ osoby takie kierowane są przez urząd pracy na różnego rodzaju staże.

Staże odbywają się w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Osoby bezrobotne maja możliwość praktykowania np. w urzędach gminy lub urzędach miasta czy w firmach świadczących usługi ogólnobudowlane. Czas trwania stażu jest krótki i nie przekracza 12 miesięcy, lecz nie powinien być on także krótszy niż 3 miesiące. Podczas stażu nie zostaje nawiązany stosunek pracy, a formą wynagrodzenia jest stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (od 2010 r.).

Za zatrudnieniem przez pracodawcę osoby bez doświadczenia zawodowego przemawia przede wszystkim czynnik finansowy. Pracodawca zatrudniając absolwenta uzyskuje bowiem refundację z urzędu pracy - warunkiem jest jednak zatrudnienie absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy i podpisanie odpowiedniej umowy.

Urząd pracy zwraca uzgodnioną przed skierowaniem absolwenta do maksymalnej wysokości kwoty zasiłku i składki na ubezpieczenie społeczne (przez okres do 12 miesięcy) lub najniższego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - jeśli zatrudnienie absolwenta trwa 18 miesięcy, a refundacja następuje za co drugi miesiąc. Ponadto pracodawca zatrudniający absolwenta skierowanego przez urząd pracy zwolniony jest od ustalania składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia absolwenta.

Urzędy pracy realizują także programy aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, które mogą odbywać staż u pracodawców w takich zawodach, jak np. pracownik biurowy czy pracownik produkcyjny (wykonywanie prostych prac manualnych). Programy te umożliwiają wypłatę świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż, a dla pracodawców premię z tytułu odbywania staży przez absolwentów.

Pośrednictwo pracy prowadzone jest w sposób nieodpłatny głównie przez urzędy pracy, agencje zatrudnienia, jak również przez Ochotnicze Hufce Pracy. Działania tych instytucji polegają na zbieraniu i udostępnianiu ofert pracy od pracodawców, inicjowaniu kontaktów pracodawców z osobami poszukującymi pracy, jak również informowanie bezrobotnych absolwentów o przysługujących im prawach i ich obowiązkach względem pracodawcy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =