Zawieszenie działalności gospodarczej

Firma    
ocena

Skutków załamania globalnej koniunktury doświadczyło w ostatnich latach wiele polskich przedsiębiorstw. Większość z nich zareagowała na osłabioną koniunkturę w sposób pasywny, ograniczając swoje działania głównie do „cięcia kosztów”, co często skutkowało albo obniżeniem wynagrodzeń pracowniczych albo zwolnieniami pracowników.

Zawieszenie działalności gospodarczej

sxc.hu

Tylko niewielka grupa przedsiębiorstw podjęła działania aktywne, które najczęściej przybierały postać działań promocyjnych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty czy świadczone usługi. Powstaje zatem pytanie: czy istnieje na polskim rynku inny sposób na przetrwanie dla firmy, która zamierza kontynuować swoją działalność gospodarczą, jednak w znacznie bardziej sprzyjających warunkach? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać przede wszystkim w takich aktach prawnych, jak: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (1), a ponadto w: ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (2) i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (3).

Korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być czasowe zawieszenie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Szczegółowe uregulowania tej kwestii można odnaleźć w art. 14a wzmiankowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, wykonywanie działalności gospodarczej może zostać dokonane przez przedsiębiorcę, będącego zarówno osobą fizyczną, jak i przez pozostałych przedsiębiorców. Warunkiem jest jednak to, by przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników, przy czym należy mieć tu na myśli zatrudnienie na podstawie przede wszystkim umowy o pracę, ale także zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest jedynie w sytuacji zawieszenia wykonywania jej przez wszystkich wspólników spółki. Mówimy wówczas o tzw. solidarnym zawieszeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że w przypadku, gdyby choćby jeden ze wspólników chciał kontynuować działalność gospodarczą, należy raczej rozwiązać spółkę aniżeli zawieszać prowadzoną przez nią działalność.

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Jakie kroki powinien zatem podjąć przedsiębiorca w celu jej zawieszenia? W przypadku osoby fizycznej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy udać się do urzędu gminy (dzielnicy) i wypełnić druk EDG-1. Wniosek ten traktowany jest jednocześnie jako zgłoszenie do ZUS-u (lub KRUS-u), urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego i w gestii urzędu gminy (dzielnicy) leży przekazanie tych informacji do wzmiankowanych instytucji. Po otrzymaniu informacji od urzędu gminy (dzielnicy), płatności składek na ubezpieczenia społeczne zostają zawieszone, o czym przedsiębiorca zostaje zawiadomiony pisemnie.

Przeprowadzenie procedury zawieszenia działalności gospodarczej jest bezpłatne. Warto podkreślić, że zawieszenie działalności gospodarczej z punktu widzenia ZUS-u oznacza ustanie ubezpieczenia, zatem w okresie od dnia zawieszenia działalności do dnia poprzedzającego ponowne jej podjęcie przedsiębiorca nie jest ubezpieczony. Co więcej, zawieszenie działalności gospodarczej przewidziane jest w ustawie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli po upływie 2 lat przedsiębiorca nie wznowi prowadzenia działalności gospodarczej, jego firma zostanie automatycznie wyrejestrowana.

Źródła:

1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późń. zm.
2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =