Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Firma    
ocena

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w dowolnym momencie, jeśli tylko przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Po czasowym zaprzestaniu prowadzenia firmy przedsiębiorca może wznowić działalność i kontynuować wykonywanie czynności podejmowanych przed okresem przerwy.

Dla kogo zawieszenie jest korzystne?

Z możliwości czasowego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej skorzystać może każdy. Rozwiązanie to może przynieść korzyść szczególnie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność o charakterze sezonowym. Przykładowo część prac budowlanych może wymagać wstrzymania na okres zimowy. Wówczas zawieszenie daje możliwość uniknięcia kosztów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie przestoju powodowanego przez warunki atmosferyczne.

Zgłoszenie zawieszenia działalności

Wszystkich formalności związanych z zawieszeniem przedsiębiorca dokonuje poprzez zgłoszenie w tym samym organie ewidencyjnym, w którym rejestrował działalność gospodarczą. Ewidencję prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (nie musi być ona w tym miejscu zameldowana na stałe).

Aby zawiesić działalność gospodarczą należy złożyć wniosek na formularzu CEIDG-1 do pobrania m.in. na stronie www.ePUAP.gov.pl i dostępnym w każdym urzędzie Gminy i Miasta. Wpis o zawieszeniu działalności dokonywany jest bezpłatnie. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:

- nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi daną działalność;

- numer ewidencyjny PESEL;

- miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który może być inny niż adres zameldowania;

- wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie nie krótszego niż jedne miesiąc i nie dłuższego niż 24 miesiące;

- informację o niezatrudnianiu pracowników – wymaganą, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani załączników w formie zgody jakichkolwiek innych instytucji.

Zgłaszając zawieszenie działalności należy też pamiętać o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń, którego dokonuje się na stosownym druku ZUS.

Odmowa zawieszenia

Organ ewidencyjny może wydać odmowną decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie, ale tylko w określonych przypadkach, obejmujących następujące sytuacje:

- zgłoszenie dotyczyło działalności gospodarczej, nieobjętej przepisami ustawy;

- zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie.

Prowadzenie oraz zawieszenie działalności nie może być kontynuowane również wówczas, gdy orzeczony został zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu.

Wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie, jako okres przejściowy kończy się wznowieniem działalności gospodarczej lub jej zakończeniem. Wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku, gdyby takiego wniosku nie złożył, może zostać wykreślony z ewidencji i dodatkowo może zostać ukarany grzywną. Zanim jednak urząd zdecyduje wykreślić podmiot z ewidencji, wysyła do niego pisemne wezwanie z trzydziestodniowym terminem na dokonanie zgłoszenia dot. wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu CEIDG-1 i jest ono pozbawione opłaty.

Od dnia wznowienia działalności przedsiębiorca podlega również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Powinien ponownie dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS.

 

 

Źródła:

Ustawa Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =