Zmiana właściciela firmy a pracownicy

Firma    
ocena

Zmiany właścicielskie w firmie są zazwyczaj dużym stresem dla pracowników, którzy boją się o swoje posady i nie wiedzą, jakie zmiany wprowadzi nowa władza w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Obie strony stosunku pracy powinny być świadome, jak kwestie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę reguluje Kodeks pracy.

Zmiana właściciela firmy a pracownicy

photoxpress.com

Regulacje kodeksowe

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (np. wskutek sprzedaży, darowizny lub przekształcenia zakładu pracy) pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Co na to sądy?

Na temat przejęcia przedsiębiorstwa wypowiedział się kilkakrotnie Sąd Najwyższy, stwierdzając m.in. iż: „Przejmując zakład pracy lub jego część, nowy pracodawca przejmuje również zatrudnionych tam pracowników. Jeżeli nowy pracodawca chce zmienić warunki zatrudnienia pracowników – np. obniżyć wysokość wynagrodzenia za pracę, to może tego dokonać na ogólnych zasadach, zawierając z pracownikami porozumienia zmieniające lub stosując tryb wypowiedzenia zmieniającego. Do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub płacy przez nowego pracodawcę, wiążą go dotychczasowe warunki umów o pracę”.

Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Czy nowy właściciel zaproponował Wam nowe warunki pracy? Jak się one miały do wcześniejszych? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =