Akcje aportowe

Inwestycje    
ocena

Pojęcie akcji aportowych wiąże się od nieodłącznie z wniesionym przez akcjonariusza wkładem niepieniężnym. Tego typu świadczenie na rzecz nowo powstającej spółki jest określane mianem aportu. Uprawnia ono do objęcia akcji aportowych, które pod pewnymi względami różnią się od papierów wartościowych, które zostały opłacone za pomocą środków pieniężnych. Szczegółowe regulacje odnośnie statusu prawnego akcji aportowych znajdują się w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).

Akcje aportowe

pixabay.com

Szczególne wymogi co o aportu

Omawiając kwestie akcji aportowych warto odnieść się do wymogów, które dotyczą samego wkładu niepieniężnego. Otóż rodzime prawo wyklucza możliwość wniesienia do spółki kapitałowej (sp. akcyjna lub sp. z.o.o) aportu, który przyjmuje postać prawa niezbywalnego albo świadczenia pracy i usług (patrz artykuł 14 §1 KSH). Co więcej taki wkład zostanie zaklasyfikowany jako wadliwy, jego właściciel będzie zobowiązany o wyrównania między wartością przyjętą w umowie, a kwotą uzyskaną na wskutek zbycia aportu (patrz artykuł 14 §2 KSH). W takim przypadku spółka może wysuwać wobec nierzetelnego wspólnika również inne roszczenia, które są przewidziane w jej umowie lub statucie.  Jako defekty aportu są klasyfikowane zarówno wady prawne (na przykład ograniczone prawo rzeczowe ciążące na wniesionym o spółki samochodzie ciężarowym) oraz fizyczne (na przykład niesprawność tegoż samochodu). W praktyce wkład niepieniężny najczęściej przyjmuje postać:

- wartości niematerialne i prawne (praw, patentów);

- nieruchomości (zarówno gruntowych jak i budynkowych);

- rzeczy ruchomych (na przykład środków transportu, maszyny produkcyjnych).

Warto pamiętać, że ustawodawca wymaga, aby fakt wniesienia aportu był wyszczególniony zarówno w wniosku wnoszonym do sądu rejestrowego (patrz 318 punkt 9 KSH) jak i stosownym sprawozdaniu, które zostaje sporządzone przez założycieli (patrz 311 KSH).

Zbycie akcji - nie bez problemów

Jak już wspomniano, akcjonariuszy wnoszących wkłady niepieniężne obowiązują pewne szczególne uregulowania. Pierwsze z nich dotyczy sposobu opłacenia akcji aportowych. Mianowicie powinny one zostać pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, przy czym opłacenie ewentualnej nadwyżki ponad cenę nominalną powinno być dokonane przed dniem wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego  (patrz artykuł 309 KSH). Dodatkowo wspomniane akcje stanowią prawne zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania świadczeń do wkładów niepieniężnych. Tym samym zostają one zatrzymane w spółce do chwili, gdy akcjonariusz ureguluje swoje zobowiązania z tytułu aportu (patrz artykuł 336 §2 KSH).

Co więcej, posiadacz akcji aportowych nie może ich zbyć lub zastawić do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok w którym nastąpiło wniesienie wkładu niepieniężnego (do tego czasu maja one status papierów wartościowych imiennych – patrz artykuł 336 §1 KSH). Przepisów artykułu 336 §1 i §2 KSH nie stosuje się, jeżeli dochodzi do podwyższenia kapitału w drodze subskrypcji publicznej oraz łączenia, podziału i przekształcania spółek (patrz artykuł 336 §3 KSH).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka