Czym jest dywidenda?

Inwestycje    
ocena

Określenie dywidenda posiada dwojakie znaczenie. Po pierwsze odnosi się ono do części wypracowanego w roku ubiegłym zysku, który na mocy uchwały wspólników zostaje wypłacona jako wynagrodzenie z tytułu wniesienia kapitału do spółki. Natomiast drugie znaczenie tego słowa akcentuje bezwzględne prawo udziałowca (akcjonariusza) do partycypowania w zysku wypracowanym przez dany podmiot. Bezwarunkowy charakter wspomnianego uprawnienia oznacza, że zarówno statut spółki jak i uchwała walnego zgromadzenia wspólników nie może pozbawić któregokolwiek z udziałowców (akcjonariuszy) możliwości czerpania zysków z przyszłych dywidend. Jednocześnie udziałowiec (akcjonariusz) jest zobowiązany do respektowania uchwały pozostałych wspólników, która nie przewiduje podziału zysku w roku bieżącym.

Czym jest dywidenda?

photoxpress.com

KSH jako podstawa…

Kodeks Spółek Handlowych (w skrócie KSH) to akt prawny, który określa status oraz reguły funkcjonowania wszystkich spółek osobowych oraz handlowych funkcjonujących w ramach rodzimego prawa. Nietrudno się zatem domyślić, że to właśnie ten dokument reguluje podstawowe procedury w zakresie ustalania oraz wypłaty dywidendy. Trzeba przy tym pamiętać, że samo pojęcie dywidendy jest zarezerwowane dla podmiotów gospodarczych o charakterze kapitałowym, a więc spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chodzi o tą pierwszą formę organizacyjną przedsiębiorstwa to zapisów dotyczących omawianej kwestii należy poszukiwać w artykułach 347, 348 oraz 349 KSH. Tryb przyznawania dywidendy w spółkach z.o.o regulują natomiast artykuły 191, 192 i 193 KSH.

W przypadku obydwu wspomnianych rodzajów spółek wymogi formalne uprawiające do podjęcia decyzji o ewentualnej wypłacie dywidendy są analogiczne (patrz art. 192 KSH oraz 347 KSH). Zalicza się do nich:

- istnienie zysku za poprzedni rok obrotowy;

- wydanie pozytywnej opinii przez biegłego rewidenta (o ile spółka jest objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego);

- uwzględnienie niepokrytych strat, wartości udziałów (akcji) własnych oraz kwot, które wedle ustawy lub statutu spółki powinny zostać przeznaczone na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

Do uzyskania dywidendy uprawnia status udziałowcy (akcjonariusza) w dniu powzięcia odpowiedniej uchwały, co dokonuje się bezwzględną większością głosów (patrz art. 193 §1 KSH oraz art. 348 §2 KSH). Możliwy jest również inny wariant, gdy umowa spółki uprawnia zgromadzenie wspólników do określenia dnia, w którym zostanie sporządzony wykaz udziałowców (akcjonariuszy) uprawionych do uzyskania świadczeń z tytułu podziału zysku (patrz art. 193 §2 KSH oraz art. 348 §2 KSH). Ta bardzo istotna data jest określana w KSH jako dzień dywidendy (nie należy jej mylić z dniem wypłaty dywidendy). Jeżeli zaś chodzi o datę wypłaty omawianego świadczenia to określa ją zarząd, o ile odpowiednia informacja nie znalazła się w uchwale powziętej przez zgromadzenie wspólników (patrz art. 193 §4 KSH oraz art. 348 §3 KSH).

Zaliczka na zachętę…

Rodzime ustawodawstwo przewiduje również możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Może ona dotyczyć zarówno zysku z zakończonego roku obrotowego jak również profitów uzyskanych w roku bieżącym. Warto zaznaczyć, że decyzję o wypłacie wspomnianej zaliczki podejmuje zarząd ma mocy umowy spółki. Musi on jednak wziąć pod uwagę liczne obostrzenia, które zostały wymienione w art. 195 §1 KSH (dla spółek z.o.o) oraz art. 349 KSH (odnośnie spółek akcyjnych).

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka