Czym są obligacje oszczędnościowe?

Inwestycje    
ocena

Skarb Państwa emituje obligacje, które różnią się pod względem terminu wykupu, zasad naliczania odsetek oraz docelowego adresata. Obligacje oszczędnościowe w odróżnieniu od swoich rynkowych odpowiedników są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych. Zasady obrotu tymi papierami wartościowymi ze względu na swoja prostotę nie powinny sprawić problemów nawet osobom, które do tej pory nie miały wiele wspólnego z inwestowaniem.

Czym są obligacje oszczędnościowe?

photoxpress.com

Skrojone do potrzeb klienta detalicznego

Prywatni inwestorzy, którzy pragną osiągać zyski poprzez finansowanie rodzimego długu publicznego, mogą również nabywać obligacje rynkowe. Te papiery wartościowe są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku pozagiełdowym Bond Spot. W związku z tym, ich zakup wymaga uruchomienia odpowiedniego rachunku w którymś z krajowych banków lub biur maklerskich.

Nabycie obligacji oszczędnościowych jest znacznie prostsze, ponieważ można je zakupić w wyznaczonych oddziałach banku PKO BP, który pełni rolę tak zwanego agenta emisji. Od pewnego czasu Skarb Państwa wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pożyczkodawców, uruchomił możliwość zakupu obligacji przez Internet lub telefon.

Aktualnie w ofercie agenta emisji znajdują się obligacje o następujących terminach wykupu (zapadalności):
- 2 lata (wypłata odsetek w chwili wykupu, kapitalizacja roczna);
- 3 lata (półroczne okresy odsetkowe);
- 4 lata (roczne okresy odsetkowe);
- 10 lat (wypłata odsetek w chwili wykupu, kapitalizacja roczna).

Wszystkie rodzaje obligacji sprzedaje się po stałej cenie wynoszącej 100 zł. Od momentu zakupu rozpoczyna się naliczanie odsetek. Są one wypłacane do zakończeniu każdego okresu odsetkowego lub w chwili wykupu (obligacje dwuletnie i dziesięcioletnie).

Istnieje możliwość złożenia dyspozycji wcześniejszego odkupu. W takim przypadku klient zachowuje wszystkie odsetki narosłe od chwili nabycia papieru wartościowego lub zakończenia ostatniego okresu odsetkowego. Skarb Państwa odkupując dany papier zwraca również jego wartość nominalną. Oczywiście, transakcja wykupu nie ma fizycznego charakteru, ponieważ współczesne obligacje funkcjonują jako zapis w komputerowym systemie księgowym (nabywca otrzymuje jedynie pisemne potwierdzenia zakupu zawierające informacje na temat liczby obligacji, ich rodzaju, właściwego terminu wykupu oraz łącznej sumy inwestycji).

Warto wiedzieć, że wartość odsetek w chwili wykupu jest pomniejszana o stałą opłatę wskazaną w liście emisyjnym (np. 1 zł dla każdego papieru). Pewną rekompensatę stanowi fakt, że obrót papierami skarbowymi jest zwolniony z opłaty skarbowej. Pisemna umowa ich zbycia musi zostać potwierdzona w punkcie sprzedaży, co wymaga obecności zarówno nabywcy, jak i sprzedającego.

Oprocentowanie – różnie naliczane

W zależności od terminu zapadalności emitowanych obligacji Ministerstwo Finansów przewidziało różny mechanizm naliczania oprocentowania:
- stała stopa procentowa 4,75% w skali roku dla obligacji dwuletnich;
- zmienna stopa procentowa indeksowana WIBOREM 6M dla obligacji trzyletnich (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane na poziomie 5,14%);
- zmienna stopa procentowa korygowana o inflację dla obligacji czteroletnich oraz dziesięcioletnich (w pierwszym okresie kapitalizacji oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,5% oraz 6%).

Czy Waszym zdaniem obligacje oszczędnościowe to opłacalna inwestycja? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka