Etapy analizy fundamentalnej rynku

Inwestycje    
ocena

Określenie analiza fundamentalna nie jest obce tym wszystkim osobom, które miały chociażby powierzchowną styczność z inwestowaniem na giełdowym parkiecie. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest to jedną z podstawowych metod analizy rynku kapitałowego. Analitycy stosujący omawiane narzędzie analityczne pragną oszacować atrakcyjność danych walorów poprzez odniesienia do sytuacji wewnętrznej spółki, które je wyemitowała.

Etapy analizy fundamentalnej rynku

pixabay.com

Innymi słowy dążą oni do określanie tak zwanej wartości wewnętrznej danego, która jest miara jego sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwojowych. W taki sposób można wyodrębnić te spółki, które jawią się jako najbardziej wartościowe z punktu widzenia inwestora. Oczywiście akcje najbardziej perspektywicznych firm stanowią korzystną inwestycje tylko pod warunkiem, że ich bieżąca cena rynkowa jest niedowartościowana (to znaczy kształtuje się na relatywnie niskim poziomie w stosunku do wyniku wyceny).

Wiele aspektów…

Analiza fundamentalna powinna wedle założeń zapewnić całościowy obraz danej spółki, co przekłada się na jej złożony charakter. Wbrew pozorom obszar analiz nie ogranicza się jedynie o aspektów finansowych. Stanowią one tylko jeden z pięciu podstawowych obszarów badawczych. Poniższe zestawienie przedstawia ich ogólną charakterystykę.

- Analiza otoczenia makroekonomicznego podmiotu

Pozwala wyodrębnić te czynniki, które będą najprawdopodobniej wywierać wpływ na działalność wszystkich spółek. Należy tutaj wymienić przede wszystkim wskaźniki odzwierciedlające koniunkturę krajowej gospodarki takie jak; tempo wzrostu Produktu, Krajowego Brutto, stopa inflacji, udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności aktywnej ekonomicznie, wskaźnik ufności konsumenckiej itp. Ważne są również przewidywania co do deficytu budżetowego kraju oraz tendencji w zakresie polityki fiskalnej (wpływają one na ryzyko ustanowienia większych obciążeń podatkowych do sektora prywatnego).  

- Analiza sektorowa

Ten aspekt analizy powinien z kolei opowiedzieć na pytanie jaka jest ogólna kondycja sektora w którym funkcjonuje spółka. Pod pojęciem sektora rozumie się ogół przedsiębiorstw oferujących zbliżone produkty i usługi. Niezwykle istotną kwestią jest bieżąca pozycja konkurencyjna spółki mierzona miedzy innymi za pomocą udziału w rynku, dynamiki sprzedaży oraz poziomu generowanych zysków w przeliczeniu na jednostkę produktu.

- Analiza sytuacyjna

Dobra analiza fundamentalna powinna również uwzględniać przewidywania co do kształtowania się potencjału badanego przedsiębiorstwa na tle sektora. Czynnikami, które pozwalają uprawdopodobnić przewidywania analityka są między innymi stan majątkowy przedsiębiorstwa, poziom jego innowacyjności, polityka kadrową oraz poziom kwalifikacji pracowników, a także jakość procesów zarządczych.

- Analiza sytuacji finansowej

Badanie finansów spółki opiera się na sprawozdaniach finansowych, które podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta oraz publikacji. Na podstawie danych zawartych w dokumentacji sporządzonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wyznacza się główne grupy wskaźników finansowych, a także analizuje wszelkie niepokojące sygnały (na przykład w zakresie płynności finansowej podmiotu).

- Wycena spółki

Stanowi ona ukoronowanie całej analizy i jednocześnie odpowiada na pytanie, czy warto nabywać akcje danego przedsiębiorstwa. Główne sposoby wyceny opierają się na metodach porównawczych (na przykład wskaźnik cena-zysk) oraz dochodowych (na przykład metoda obliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka