Fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych

Inwestycje    
ocena

Fundusz aktywów niepublicznych to rozwiązanie, które nie cieszy się w Polsce znacząca popularnością, podobnie jak inne produkty inwestycyjne zaliczane do segmentu private equity. Jego status prawny oraz mechanizm funkcjonowania został uregulowany na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546). Omawiany typ funduszu z całą pewnością można określić jako najbardziej specjalistyczną instytucje tego typu.

Fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych

pixabay.com

Specyficzna polityka inwestycyjna w teorii…

Wyróżnikiem funduszy aktywów niepublicznych jest bardzo nietypowy skład ich portfela inwestycyjnego. Został on bardzo dokładnie określony na mocy artykułu 196 ustęp 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Wedle wskazań rodzimego ustawodawcy wspomniane fundusze powinny się charakteryzować następującymi proporcjami w zakresie swego portfolio:

- przynajmniej 80% wartości inwestycji musza stanowić aktywa inne niż papiery wartościowe oferowane publicznie lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (przykład: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek papierów dłużnych GPW Catalyst);

- pozostałą cześć portfela inwestycyjnego może być kształtowana dowolnie.

Co istotne ustawa o funduszach inwestycyjnych ustanawia dwie poważne restrykcje co do formy prawnej samego funduszu aktywów niepublicznych  oraz zapisów jego statutu. Po pierwsze może on przyjmować wyłącznie postać funduszu zamkniętego (FIZ) lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO). Specyficzna polityka inwestycyjna takiego FIZ lub SFIO powinna znaleźć swe odzwierciedlenie w jego statucie (patrz artykułu 196 ustęp 2). Kolejna ciekawa regulacja odnosi się do możliwość czerpania bezpośrednich zysków przez członków omawianego funduszu. Mianowicie rodzime prawo przewiduje, że prócz dochodów z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych (lub umorzenia jednostek uczestnictwa) mogą oni uzyskiwać dochody w formie wypłat jeżeli statut tak stanowi (patrz artykuł 198 ustęp 1).

Świadczenia na rzecz członków obliczane są na postawie przychodów ze zbycia lokat (czyli inwestycji funduszu), które zostają pomniejszone o koszty sprzedaży tychże lokat oraz odpowiednią cześć kosztów stałych, które wiążą się z funkcjonowaniem całej instytucji. Warto pamiętać, że uczestnicy omawianych form zbiorowego inwestowania mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich środków z uwagi na pieczę Komisji Nadzoru Finansowego oraz fakt, że rolę powiernika wspólnych środków pełni niezależny bank (depozytariusz). Tego typu uregulowania są typowe dla wszystkich funduszy inwestycyjnych, które funkcjonują w ramach rodzimego prawodawstwa (patrz artykuł 9 oraz 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych).

…i praktyce

Obserwacja kilku funduszy aktywów niepublicznych, które aktualnie działają na rodzimym rynku kapitałowym wskazuje, że najchętniej inwestują one w udziały perspektywicznych spółek z o.o. oraz walory tych spółek akcyjnych, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu na warszawskim parkiecie. Wyniki tego typu instytucji są tylko niewielkim stopniu uzależnione od przejściowych wahań, które występują na rynku giełdowym. Uzyskanie wysokiej stopy zwrotu wymaga jednak ulokowania kapitału w dłuższej perspektywie czasowej (nierzadko jest okres od 5 do 10 lat).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka