Fundusze inwestycyjne - informacje

Inwestycje    
ocena

Fundusze inwestycyjne, są jednym z wielu dostępnych na rynku finansowym instrumentów inwestycyjnych. Mnogość funduszy, sposoby łączenia, oferty poszczególnych instytucji mogą początkującego inwestora przyprawić o zawrót głowy. Aby móc poruszać się nieco pewniej po rynku inwestycji w fundusze, trzeba najpierw wyjaśnić czym one tak właściwie są, a następnie zrozumieć mechanizmy które pozwalają nam zarobić na nich pieniądze.

Fundusze inwestycyjne - informacje

photoxpress.com

Fundusze inwestycyjne postrzegane są jako sposób oszczędzania. Są formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych. Każdy może przystąpić do funduszu, lokując wkład finansowy i nabywając jednostki udziałowe, lub certyfikaty inwestycyjne (w zależności od tego czy mamy do czynienia z funduszem zamkniętym, czy otwartym). Inwestować mogą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, instytucje, przedsiębiorstwa, gminy, czy społeczności wyznaniowe. Zebrane w jednym funduszu środki, są inwestowane w przeróżne produkty finansowe. Mogą to być akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, certyfikaty depozytowe, nieruchomości, czy kruszce. Wszystko to w co zainwestuje fundusz, jest uzależnione od jego charakteru ustalonego wcześniej. Ponieważ do jednego funduszu może przystąpić niezliczona ilość inwestorów, nawet niewielkie kapitały zebrane razem mogą przynieść zyski.

Zarządcami funduszy są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zatrudniani w tych firmach wykwalifikowani analitycy i doradcy inwestycyjni, mają za zadanie tak obracać gotówką, aby ta przyniosła zysk. Zanim doradca dokona zakupu instrumentów finansowych, dokonywana jest szczegółowa analiza rynku oraz ryzyka. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych za trzymanie pieczy nad aktywami, pobierają prowizję nazwaną limitowanym kosztem operacyjnym, podanym jako procent aktywów netto. Może to być od 0% do 4% w skali roku, w zależności od Towarzystwa. Nad prawidłowością działań finansowych, a także nad bezpieczeństwem pieniędzy pieczę trzyma Depozytariusz. Jest to bank w którym fundusz przechowuje aktywa . Przelicza on także jednostki udziałowe i reprezentuje interesy udziałowców.

Prowadzona jest szczegółowa baza danych uczestników funduszy, za prowadzenie takiego rejestru jest odpowiedzialny pracownik zwany agentem transferowym. On również ma za zadanie dokonywać wszelkich czynności zlecanych przez klientów, udzielać informacji, potwierdzać wpłaty i wypłaty, oraz przyjmować zlecenia.

Sam fundusz można nazwać mianem gotowej strategii finansowej, opracowanej i wdrożonej przez profesjonalistów. Portfele funduszy mogą mieć bardzo różny skład. Różne mogą być instrumenty w które inwestowane są środki, różny może być okres inwestycji, proporcje środków przeznaczonych pod inwestycje ryzykowne i bezpieczniejsze. Fundusz może inwestować w sposób mieszany, lub jednokierunkowy. Do najbardziej znanych należą fundusze akcji, uważane za ryzykowne, ponieważ pomnażanie kapitału uzależnione jest od indeksów na giełdzie papierów wartościowych. Fundusze obligacji, bardzo bezpieczne, przedmiotem zakupu są obligacje skarbu państwa, zyski z tego rodzaju funduszy klarują się na podobnym poziomie jak zyski z lokat. Fundusze indeksowe, również ryzykowne, opierające się zazwyczaj na indeksach akcyjnych, papiery wartościowe kupowane są w taki sposób, aby możliwie jak najdokładniej odzwierciedlał on ruchy indeksów. Fundusze zrównoważone, będące formą kompromisu pomiędzy ryzykiem inwestycji w agresywne środki, a małym zyskiem inwestycyjnym z bezpiecznych instrumentów. Czyli połączeniem inwestowania w oba rodzaje produktów, w określonym w umowie procencie. Przy czym udział akcji w portfelu inwestycyjnym nie przekracza zwykle 60%. Fundusze rynku pieniężnego, najczęściej krótkoterminowe inwestujące w bony skarbowe, bony komercyjne przedsiębiorstw, czy lokaty. To jedne z bezpieczniejszych funduszy. Fundusze stabilnego wzrostu zbliżone do zrównoważonych działające w podobny sposób. Przy czym stosunek akcji do obligacji może być różny i od niego uzależnione są zarówno zyski, jak i ryzyko inwestycyjne. Fundusze dywidendowe, stosunkowo młode na rynku polskim. Przedmiotem zakupu są najczęściej bony skarbowe, ale nie tylko. Inwestującym w dywidenda przedsiębiorcom, fundusz wypłaca co jakiś czas zyski. Najczęściej co trzy do sześciu miesięcy. Istnieją jeszcze fundusze prywatyzacji, niedostępne obecnie w Polsce. Należą do grupy ryzykownych, ponieważ portfel stanowią przeważnie akcje. Inwestuje się w te instrumenty finansowe, które związane są z Programem Powszechnej Prywatyzacji, na przykład akcje NFI, akcje czy spółek uczestniczących w tym programie.

Niezależnie od rodzaju, fundusze jako tako są zaliczane do bezpieczniejszych form gromadzenia kapitału. Przeznaczone zostały dla osób, które albo wolą powierzyć środki doświadczonym inwestorom, albo będąc początkującymi nie chcą narazić się na ryzyko utraty kapitału z powodu złych decyzji własnych. Śledzenie na własną rękę rynków finansowych, może być pracochłonne, lub czasem z powodu braku dostępu do niektórych źródeł niemożliwe. Inwestorzy często nie mają czasu samodzielnie dobierać sobie płaszczyzn inwestowania. Po to właśnie powstały fundusze, których zadaniem jest „odrobienie za nas zadania domowego”.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka