Jak połączyć spółki kapitałowe?

Inwestycje    
ocena

Łączenie spółek kapitałowych w praktyce jest przejęciem jednej spółki przez drugą. Może mieć miejsce na zasadach zbycia przedsiębiorstwa. Proces przejęcia jest bardzo pracochłonny, poprzedzony szeregiem zaplanowanych czynności, w których z całą pewnością uczestniczyć muszą doświadczeni prawnicy.

Jak połączyć spółki kapitałowe?

photoxpress.com

Dla sprawnego i zakończonego sukcesem połączenia w procesie powinni wziąć udział kompetentni doradcy finansowi, posiadający doświadczenie i wiedzę z zakresu analizy stanu finansowego firmy, a także jej wyceny. Aby transakcji przejmowania firmy nie realizować z syndykiem masy upadłościowej i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa upadłościowego, powinno się zastosować do kilku podstawowych zasad.

Transakcja połączenia spółek kapitałowych potocznie określana jest jako sprzedaż firmy. Polega ona na zbyciu całego przedsiębiorstwa, zbyciu części majątku lub sprzedaży części lub całości udziałów w spółce kapitałowej. Wybór jednej z form sprzedaży będzie podstawą do określenia dalszych działań. Na tym etapie szczególnie ważna będzie pomoc doradców potrafiących prawidłowo rozpoznać intencje partnera biznesowego, sposób postępowania zmierzający do maksymalizacji korzyści z planowanego przejęcia, jak również minimalizacji jego kosztów. Wybór strategii powinien uwzględniać strukturę organizacyjną nabywcy, strukturę majątkową i organizacyjną przejmowanej firmy, cele rynkowe planowanej transakcji, ograniczenie ryzyka nabywcy, optymalizację transakcji pod względem podatkowym czy specyfikację rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

W przypadku fuzji, czyli połączenia dwóch spółek, niezwykle istotnym aspektem jest również optymalny dobór formy prawnej dla podmiotu mającego powstać w wyniku przeprowadzenia transakcji. Wiele transakcji nabycia jednej firmy przez drugą uznawane jest za praktykę ograniczającą konkurencję w postaci niedozwolonej koncentracji przedsiębiorców. Ważnym zagadnieniem będzie więc uniknięcie uznania transakcji za taką. Przejęcie firmy czy też większościowego pakietu udziałów w spółce, jako koncentracja podmiotów w rozumieniu przepisów antymonopolowych, wymagać może zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kluczowym aspektem przed transakcją jest przygotowanie firmy do takiego zdarzenia: uporządkowanie kwestii formalnych, aktualizacja wygasłych pozwoleń, wpisy do ksiąg wieczystych, zarejestrowanie znaków towarowych, przyjrzenie się kontraktom ze stałymi kontrahentami, kluczowymi pracownikami, usprawnienie organizacji poprzez zastosowanie odpowiednich procedur i tym podobne.

Rozpoczęcie procesu przejęcia, rozpoczyna się zwykle od podpisania przez strony tak zwanego listu intencyjnego, w którym zapewniają się one wzajemnie o czasowej wyłączności na prowadzone negocjacje. Zawierane jest w nim również zobowiązanie do zachowania poufności danych dotyczących zbywanego przedsiębiorstwa, kontaktów handlowych, stosunków z dostawcami, odbiorcami. Udostępnienie tych informacji jest warunkiem podjęcia decyzji o zakupie, jednak nie zawsze korzystnym dla sprzedającego, albowiem konkurent jeszcze przed zawarciem umowy uzyskuje istotne informacje na temat konkurującego przedsiębiorstwa.

Nieodłącznym elementem będzie audyt przejmowanego przedsiębiorstwa uwzględniający prawny, organizacyjny, ekonomiczny i techniczny aspekt funkcjonowania nabywanego przedsiębiorstwa. Będzie stanowił gruntowną analizę przeprowadzaną z udziałem biegłych, prawników oraz rewidentów. Wynik audytu umożliwia ocenę stopnia ryzyka inwestycyjnego, ekonomicznego i prawnego transakcji. Nabywający na podstawie raportów z audytu nabędzie wiedzę potrzebną do złożenia oferty. Dodatkowo, na podstawie audytu nabywca może domagać się ustanowienia  zabezpieczeń i gwarancji lub uzależnić zapłatę od usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do transakcji poprzez uprzednie uporządkowanie przedsiębiorstwa. Na etapie wstępnym przygotowania transakcji konieczny jest dobór właściwej struktury transakcji powodującej minimalizację jej kosztów podatkowych.

UWAGA!

Sprawne przeprowadzenie fuzji bądź przejęcia wymaga od stron korzystania z wiedzy prawników posiadających doskonałą znajomość prawa. Jest to proces skomplikowany, wyjątkowo pracochłonny, ale niekiedy konieczny lub zwyczajnie opłacalny.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka