Okres zwrotu z inwestycji alternatywnych

Inwestycje    
ocena
Wzrastająca popularność inwestycji alternatywnych sprawia, że niektóre osoby mogą je postrzegać jako źródło szybkich zysków. Taki pogląd jest jednak zupełnie błędny. W gruncie rzeczy jedyną formą inwestycji alternatywnej, która może zapewnić krótkookresowe profity są inwestycje w surowce na rynku pozagiełdowym (ang. Over The Counter - OTC). Taka forma lokowania środków wiąże się z koniecznością zastosowania sporej dźwigni finansowej, co z olei zwiększa ryzyko finansowe. Poza wspomnianym wyjątkiem wszystkie formy lokowania kapitału w nietypowe aktywa są ukierunkowane na długoterminowy horyzont inwestycyjny (od 3 do 10 lat).

Okres zwrotu z inwestycji alternatywnych

photoxpress.com

Specyficzne aktywa, specyficzny rynek …

Rynki na których notowane są wszystkie aktywa stanowiące przedmiot inwestycji alternatywnych różnią się znacząco w stosunku do swoich finansowych odpowiedników. Najważniejszą kwestią jest znacznie mniejsza płynność, która wiąże się ze stosunkowo niewielką liczbą uczestników. Ta cecha rynków inwestycji alternatywnych sprawia, że funkcjonują one w spowolnionym tempie i nie doświadczają tak drastycznych zmian cenowych jak rynki kapitałowe. Takie uwarunkowania niejako wymuszają orientację inwestora na zyski długoterminowe. Można nawet stwierdzić, że domeną inwestycji alternatywnych jest obecność kolekcjonerów i konsumentów. Jest to cecha zupełnie przeciwstawna do rynku finansowego, który jest ukierunkowany głównie na spekulację.

Co to jest ROI?

Termin zwrotu nakładów inwestycyjnych jest bezpośrednio powiązany z innym parametrem jakim jest stopa zwrotu (ang. rate of return lub return on investment). Oblicza się ją w sposób następujący;

ROI = (cena sprzedaży lub wartość rynkowa – cena kupna)x cena kupna x 100%

Zależność między stopa zwrotu z inwestycji oraz okresem zwrotu jest dość oczywisty. Otóż wzrost stopy inwestycji przyczynia się do skrócenia okresu zwrotu danej inwestycji. Można to zilustrować za pomocą następującego przykładu:
Numizmat w każdym roku inwestycji zyskiwał 30% początkowej wartości (w chwili kupna wynosiła ona 1000 zł). Wartość końcowa tego aktywa w chwili zbycia (po 4 latach) wyniosła 220% ceny pierwotnej (2200 zł). Dokładnie rzecz ujmując w tym przypadku okres zwrotu nakładów wyniósł:

OZ = 3  lata + 100/300 roku = 3 i 1/3 roku

W przypadku gdyby wartość tego samego numizmatu rosła co roku o 15 %, a inwestycja została zakończona po 8 latach sprzedażą po cenie 2200 zł% to okres zwrotu wyniósłby:

OZ = 6 lat + 100/150 roku = 6 i 2/3 roku

Oczywiście powyższe przykłady prezentują dość uproszczony wariant rachunku ze względu na przyjęcie założenia o równych wartościach rocznych stóp zwrotu z inwestycji.

A po jakim czasie Wam zwróciła się inwestycja?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka